söndag 25 februari 2018

"Hellre galen än feg", Kalabaliken i Bender och dess bakgrund


Frågan om hur vi ska hantera flyktingar är aktuell i våra dagar. Det tros bli en viktig valfråga till hösten 2018. Det talas mycket om flyktingar som stannar i Sverige trots att de fått avslag. Ord som ”skuggsamhälle” och ”utanförskap” förekommer ofta i sammanhanget. Det skadar då inte att påminna oss att också svenskar varit flyktingar genom åren och att frågan hur dessa skulle hanteras varit minst lika brännande för deras värdländer som syrier och andra flyktingar är för oss idag. Det mest spektakulära fallet torde vara Karl XII:s vistelse i dåvarande Turkiet 1709-14: Den som fick sin klimax med kalabaliken i Bender 1713. Faktum är att denna period med till visshet gränsande sannolikhet är unik i världshistorien som exempel på en flyktings tillvaro i ett främmande land. Att människor flyr från sitt land är som vi vet långt ifrån ovanligt Att kungar eller motsvarande politiska ledare går i exil är inte lika vanligt men långt ifrån unikt. En ”vanlig” flykting tvingas i regel lämna inte bara sitt hem utan också sin vardagliga tillvaro. Vi hör ofta berättelser om hur i stort sett allt övergivits; hem, familj, ägodelar, vänner…. Ingenting finns kvar, utom kanske de närmaste anhöriga och vad man kunnat bära med sig. Världen har i praktiken rämnat. När en politisk ledare går i exil kan förändringen vara nästan lika dramatisk men ofta finns det något sorts grund att stå på. I våra dagar tänker man sig kanske att potentaten i fråga har pengar placerade i landet dit han- hon flyr . Om exilen görs i samband med en större konflikt, som under kriget, försöker man som regel ta sig till ett vänligt sinnat land. Kanske upprättas rentav en exilregering som anser sig representera hemlandet, vara den verkliga regeringen. En möjlighet är å andra sidan att den flyende ledaren själv avgått, om än under press. Gustav IV Adolf är ett svenskt exempel på detta. Sådana personer kan mycket väl välja att helt avstå från sin forna status. När en politisk ledare går i exil förutsetts det närmast att vederbörande avsatts i sitt eget land, eller åtminstone ”tillfälligt avstängts från makten”. Man kan ha opinionen med sig men är lika fullt utan makt hemma. Karl XII:s vistelse i Bender utgör det stora undantaget. Efter nederlaget vid Poltava i juni 1709 var han visserligen ur stånd att personligen aktivt föra krig men han var fortfarande svensk kung, dessutom enväldig sådan. Alla för Sverige viktiga beslut fattades eller godkändes under nära fyra år i en liten by på gränsen mellan Sultanatet Turkiet och Ryssland. Rådet i Stockholm kunde skriva klagoepistlar om det eländiga tillståndet hemma i Sverige och ibland rentav motarbeta kungens politik, men det var i sista hand Karl XII som bestämde. Rådet fick bekväma sig att sända kurirer för att få reda på Majestätets önskan i olika ärenden, resor som kunde ta allt från tre månader till ett år. Också frågor utan direkt betydelse för det aktuella krigsläget behandlades av Karl XII under dessa år: Hur skulle det nya slottet i Stockholm se ut? Tanken att svenskarna skulle deklarera sina inkomster en gång om året kom upp första gången vid kungens arbetsbord i byn Varnitza utanför staden Bender i Turkiet. Ämbetsmännen kring kungen utgjorde Sveriges verkliga regering. Samtidigt var denne enväldige konung av Guds nåde i praktiken helt utlämnad åt myndigheternas välvilja i det land dit han flytt. Om de önskade kunde de föra bort honom med våld och utlämna honom åt hans fiender. Kungen insåg dock inte i hur hög grad hans ställning ändrats i och med nederlaget vid Poltava. Han betraktade sig inte som ”flykting” i vår bemärkelse av ordet. Han var en enväldig härskare som tyvärr, till följd av fiendens framgångar och sina underordnades vankelmod, tvingats att för en tid uppehålla sig i Turkiet. Hans status som envåldshärskare rubbades på intet sätt av detta. Visst var han nyfiken på det land där han hamnat och hyste på intet sätt något chauvinistiskt ”nordiskt” förakt för ”asiater” Men tanken att han i något avseende skulle vara beroende av eller tvingas böja sig för sultanen av Turkiet var honom inte bara främmande utan rent otänkbar.[1] Han var en ”envålds bjudande och rådande suverän konung ” över stormakten Sverige och såtillvida lika god som sultan Ahmed III i ”Höga porten.  Konstantinopel. Allteftersom tiden gick och Rysslands maktbas vid Östersjön stärktes alltmer, blev å andra sidan den höge gästen för sultanen mest en kostnadskrävande belastning, som dessutom verkade omöjlig att komma till tals med. Dessa oförenliga verklighetsbilder hos de båda härskarna ledde till det spända läge som i februari 1713 utlöstes i ”Kalabaliken i Bender”. Det råder delade meningar huruvida Karl XII hade andra skäl än ren pestige att inte lämna Bender på de villkor som sultanen och hans ministrar ställde upp. Bengt Liljegren menar att kungens påstådda fruktan att utlämnas till sina fiender under hemresan i stort sett var fabricerad av honom själv och hans kansli. Man åberopade bland annat ett brev som varken hade det innehåll man påstod eller hade skrivits vid den tid man uppgav. Herman Lindqvist menar å andra sidan att osäkerhetsmomenten var många, bland annat pågick Spanska tronföljdskriget alltjämt i Europa.[2] Hur man än väljer att se på det hela, är det ett faktum att karl XII hade tråkiga erfarenheter av turkarnas opålitlighet. På sommaren 1711 hade den dåvarande storvisiren helt fräckt låtit den ryska armén löpa ur en hopplös situation vid floden Prut, just som Karl var på väg att ställa fredsvillkor för tsaren. 3.]  Vad sa att turkarna tänkte hålla sitt ord om tryggad resa om kungen verkligen lämnade Bender?[4] Mot slutet av 1712 blev det allt tydligare för turkarna att Karl XII saknade värde för dem så länge han var kvar i deras rike, utan armé bakom sig. Eftersom Karl vägrade att lämna trakten kring Bender, där nu en hel stad av svenskar och deras följeslagare börjat växa fram, utan en turkisk här till eskort, beslutade de sig att tvinga iväg honom. I detta syfte började seraskiern i Bender[5] utsätta svenskarna för diverse otrevliga nålstick. Man stal deras mat, utsatte bosättningen för plundring osv. Dessutom drogs en här av turkar och tatarer från Krim samman i området. Om det överhuvudtaget fanns något medel att få Karl XII att byta åsikt i en fråga, så var detta definitivt INTE rätt metod. Något tillspetsat kan man säga att det var ungefär som att hota en garvad brandman med att sätta eld på hans hus. Om någon hotade med trupper fanns det i Karl XII:s värld bara ett svar: strid. Även om det tycks råda oenighet beträffande hur många turkar och tatarer som i månadsskiftet januari-februari 1713 gjorde sig redo att anfalla Karl XII:s läger, står det klart att svenskarna minst sagt var i underläge[6]. Några officerare påpekade detta och bad kungen att ge med sig och inte utsätta sig och sina män för fara. De poängterade också att deras böner inte berodde på feghet utan på den faktiska situationen. Hur ofta hade de inte kämpat för sitt land och sin konung! Kungen konstaterade lugnt att de visserligen hade varit tappra förut men nu uppförde de sig som pultroner. De måste kämpa lika modigt som de alltid gjort. Delegationer från motståndarsidan, som alltjämt försökte få det envisa ”Järnhuvudet ”, turkarnas smeknamn på Karl XII, att ge med sig, bemöttes lika kallsinnigt: ”Nu är tid att fäkta, icke att prata”, lät han hälsa.[7] Så började striden som blivit känd under beteckningen ”Kalabaliken i Bender. Efter några timmar var kungen och hans män fängslade och Karl förd som fånge till seraskiens bostad.[8 Det skulle dröja nästan två år innan Karl XII och hans följe hösten 1714 lämnade Turkiet.  Någon eller några dagar efter kalabaliken fällde kungen ett yttrande som illustrerar hans syn på det rent meningsfulla i vad som hänt och överhuvudtaget säger mycket om vad en kung enligt Karls mening i första hand måste tänka på, i synnerhet i krigstider. En officer som besökte kungen i den turkiske kommendantens bostad började plötsligt gråta. Kungen undrade vad det var, grät mannen av sorg eller glädje? Officeren svarade att turkarna påstod att den svenske kungen blivit galen. ”Jag hålls hellre för galen en feg”, svarade Karl XII.[9]                              [1] Ett påtagligt bevis att det från kungens sida inte var fråga om någon tro på ”germaners” eller ”vikingars överlägsenhet” i sentida totalitär stil, är det påbud han utfärdade i samband med hemresan att ”ingen fick tala  något till turkarnas nackdel”. Svenskarna borde minnas hur hövligt de blivit bemötta och ”intet tillägga hela nationen skulden för det, som av några få allenast kan vara begånget”. Samma påbud om hövligt och vänligt  uppträdande gällde i förhållande till de långivare som ingick i svenskarnas följe i syfte att få sina fodringar betalda(Liljegren, s. 248).  

[2] Bengt Liljegren, Karl XII, en biografi(2000), s. 231-32 och Herman Lindqvist, historien om Sverige del IV ”Storhet och fall”(1995), s. 543-44.
[3] Se exempelvis Lindqvist, s. 540-41Storvisiren motsvarade ungefär våra dagars statsminister i Ottomanska riket. Trots att han ofta var rikets praktiske ledare var hans position långt ifrån trygg.
[4] Sultanen lär ha lovat Karl XII en eskort på 8-10 000 man. Kungen begärde minst 50 000 man i följe.
[5] Ungefär kommendant.
[6] Lindqvist beräknar antalet turkiska och tatariska soldater till ungefär 5 000, medan Liljegren kommer fram till omkring 10 000. Svenskarna var runt 600, en siffra som dessutom minskade till följd av deserteringar.
[7] För oss kan det 300 år senare verka underligt att officerarna inte på stående fot gjorde militärkupp och arresterade sin oefterrättliga befälhavare. Att så inte skedde måste delvis förklaras med kungens personliga utstrålning, förmåga att imponera på och fascinera omgivningen och hans egen så ofta visade offervilja i strid. Därtill kommer naturligtvis den inrotade vördnaden för koningen som Herrens smorde. Man kan också fråga sig vem som rent praktiskt skulle ha ersatt kungen, långt borta i ett ”hedniskt”, främmande land. Det skulle dröja nästan exakt ett sekel, sånär som på 4 år, innan en grupp officerare handgripligt avsatte en svensk monark. Lustigt nog hade denne kung just Karl XII som förebild.    
[8] Karl ”betygsatte” själv striden som ”för mycket för skämt och för lite för allvar”. Enligt moderna beräkningar, återgivna av såväl Liljegren som Lindqvist stupade något över 50 människor i kalabaliken. Av dem var något över tio svenskar.
[9] Liljegren, s. 237.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar