söndag 2 maj 2021

Vasasonen som nästan blev tsar.

 

Det är sällan yngre kungasöner får chansen att bestiga en tron, om inte deras bröder avsätts eller dör barnlösa. En yngre kungason som nästan fick chansen att bestiga en helt egen tron trots att hans äldre bror fortfarande var i livet var prins Karl Filip, son till Karl IX och hans hustru Kristina av Holstein-Gottorp.

I motsats till den blivande krigarkungen Gustav Adolf föddes Karl Filip då fadern redan bestigit tronen.[1] Gossen föddes i dagens Tallinn)Reval), och hans liv kom att kretsa kring Sveriges nya besittningar på andra sidan Östersjön och ambitionerna att utvidga dessa. Karl Filip levde bara 21 år. I efterhand kan det verka förvånande att han ens blev ett år. På vintern 1601-02 lämnade hertig Karl Reval med sin familj för att resa hem till Sverige. Isen hade emellertid lagt sig vid finska kusten så att man inte kunde landstiga enligt planerna. Några båtar i eskorten gick under och några återvände till Reval. Hertigen med familj lyckades emellertid ta sig iland vid den nygrundade staden Ekenäs i södra Finland. Efter en tids vila i Åbo fortsattes färden mot Sverige i släde runt Bottenviken. Eftersom det vid denna tid inte fanns några städer efter kungaparets färdväg tvingades man ta kvarter i små prästgårdar, med kurirer ridande i förväg för att förvarna husbondfolket om de väntade höga gästerna. Som tur var medförde sällskapet råvaror som mjöl och malt, så de ofrivilliga värdarna behövde inte stå för utspisningen helt på egen bekostnad: Hur ordnar man som fattig präst i obygden passande traktering åt HM konungen med familj och följe som kan väntas dyka upp om ett par timmar![2] En i detta sammanhang mer relevant fråga är hur en liten kille, knappt halvårsgammal, lyckades överleva de bokstavligt hårda och karga förhållanden som måste ha rått under slädresan runt Bottenviken. Kanske Karl Filips upplevelser under spädbarnsåren fick föräldrarna att ömma särskilt för honom. Åtminstone brukar det hävdas att han i synnerhet var mamma Kristinas favorit. Kort efter sonens födelse stadgade fadern att pojken skulle tilldelas de hertigdömen han själv en gång fått i förläning, dvs Södermanland, Närke och Värmland, plus en del av Västergötland. Eftersom prinsens liv tyvärr blev kort finns inte många uppgifter om hans karaktär. Undersökningar av hans kvarlevor i början av förra seklet visade att prinsen var lång och bredaxlad. Håret och skägget var rödblonda. Man kan därav dra slutsatsen att Karl Filip såg bra ut och som vi skall se hade han kvinnotycke. Karl IX lär ha anklagat sin yngste son för bristande studieiver men sådant är som bekant inte ovanligt för ungdomar och ger i sig ingen närmare kännedom om Karl Filips personlighet.[3] Däremot sägs att mamma Kristina, som då blivit änkedrottning, administrerat sonens hertigdöme åt honom på grund av ”hans ombytlighet”.  Led Karl Filip av samma oroliga psyke som redan bragt två av hans farbröder i olycka?[4]

Som tidigare berörts är Karl Filip mest känd för att under något år i början av 1610-talet ha varit på tal som rysk tsar och till och med utropad som tsar i Novgorod. Det brukar sägas att mamma Kristina än en gång lagt sig i sin sons affärer och stoppat hela projektet. Att hon var emot det är helt klart och inget att förvåna sig över. Jämfört med stora oredans Ryssland var stridigheterna mellan Gustav Vasas ättlingar ungefär som ett snöbollskrig jämfört med ett världskrig eller en atombombad stad. Ryssland i början av 1600-talet höll på att implodera av inbördeskrig och oerhörda svältkatastrofer. Ingen mor med förnuft skulle önska sin knappt tonårige son som styresman i ett sådant land. Alexej Smirnov menar dock i sin bok om turerna kring Karl Filips kandidatur att också andra faktorer spelat in. Kung Gustav Adolf var knappast förtjust vid tanken på sin bror som tsar av det stora riket i öster. Både personlig fåfänga och säkerhetstänkande talade emot det. Om någon svensk kunglighet skulle bli rysk tsar så vore det väl han, Gustav Adolf själv![5] Dessutom uppvisade släktens historia tillräckligt med exempel på yngre bröder(eller för den delen farbröder), som vållat kungarna mycket trassel och ibland rentav störtat dem från tronen. Unge Gustav Adolf var inte hågad att göra om experimentet. Därtill kom frågan om religionen – Ryssland var grekiskt ortodoxt. Skulle en prins från det nyligen luthersktdeklarerade Sverige tvingas konvertera till denna hedningarnas tro! Därför tvekade såväl kungen som riksrådet, medan änkedrottningen sade bestämt nej. När alla slutligen enats om att låta prinsen resa var allt försent. Vid ankomsten till Viborg i juli 1613 fick Karl Filip veta att en ny tsar, den förste av ätten Romanov, utropats i Moskva. Visserligen hade Novgorod inte deltagit vid valet och den svenske prinsen hade fortfarande många anhängare. Men i praktiken var striden förlorad och inom kort återvände Karl Filip hem, än en gång landvägen utefter Bottenviken. Förmodligen var både son och moder rätt lättade att det vågade projektet ställts in. Den tonårige Karl Filip for istället på bildningsresa i Europa och besökte bland annat hovet i Paris.[6]                

Mot slutet av sitt korta liv visade sig Karl Filip som en värdig representant för Vasaätten i det att han i likhet med flera anfäder ingick ett kontroversiellt äktenskap. I Karl Filips fall var den utvalda en hovdam i änkedrottningens tjänst, tjugofyraåriga Elisabet Ribbing vars far gjort en vacker karriär som hov- och ämbetsman genom att alltid stödja den grupp som för tillfället hade makten. När Karl Filip fick ögonen på Elisabet tycks hon ha stått ensam i livet, i varje fall var fadern död. Naturligtvis ogillade änkedrottningen tanken att favoritsonen skulle äkta en simpel adelsdam. Ett par år tidigare hade hon lyckats avstyra att Gustav Adolf gifte sig med Ebba Brahe. Men denna gång drog Kristina det kortaste strået. Kanske var Karl Filip modigare än sin bror eller mindre bunden av plikt. Som andre son kunde han anses ha vissa privilegier i äktenskapsfrågor vilka inte tillkom dynastins huvudman. Hursomhelst gifte sig paret i hemlighet i mars 1620, samtidigt som kungen förberedde sitt giftermål med en tysk furstinna.[7]

På sommaren 1621 drog Gustav Adolf i fält för att erövra Riga, som både var en rik handelsstad och stod under polsk kontroll. Trots att hustrun var gravid och i egenskap av hemlig sådan inte kunde väntas få lika god vård som sin svägerska, vilken befann sig i samma tillstånd, begärde Karl Filip att få slå följe med sin bror, vilket beviljades honom. Belägringen av Riga varade en dryg månad, från slutet av juli till mitten av september 1621. Både kungen och hans bror var med om att gräva löpgravar. Det berättas att Karl Filip då kungen velat storma staden bett honom att uppmana invånarna att kapitulera. Då de gjorde detta undgick staden att stormas och borgarna att bli slaktade och plundras på sin egendom. Att Karl Filip lagt sig ut för Rigas borgerskap antyder kanske att hans ”ombytlighet” trots allt inte dolde det häftiga temperament som vållat vasarna så mycket bekymmer. Tragiskt nog insjuknade prinsen kort efter Rigas erövring i fältsjukan. Han fördes hem men avled under vägen i staden Narva, inte så långt från den plats där han fötts tjugo år, nio månader och tre dagar tidigare. Kroppen fördes hem och gravsattes i Södermanlands domkyrka i Strängnäs, där också fadern Karl IX ligger begravd. Det dubbelt tragiska var att hustrun Elisabet några dagar efter mannens död nedkom med en dotter som fick samma namn som sin mor.[8] Eftersom hon officiellt inte varit gift riskerade Elisabet att bli förskjuten. Sedan en av hennes systrar bekänt att hon varit vittne vid vigseln med Karl Filip ordnade dock allt upp sig. Elisabet gifte om sig med en tidigare påtänkt fästman, landshövding Knut Liljehök. Denne var tydligen en ädelmodig man eller så älskade han uppriktigt sin hustru. Karl Filips och Elisabets dotter uppfostrades av sin farmor änkedrottningen, som trots att hon ogillat äktenskapet lär ha tagit väl hand om sitt barnbarn. Kanske var Kristina ändå lycklig att favoritsonen efterlämnat ett barn som hon utan hämningar kunde slösa sina omsorger på. Flickan, som i likhet med alla illegitima vasaättlingar fick tillnamnet Gyllenhielm, blev senare hovfröken först hos kusinen drottning Kristina och sedan hos drottningarna Maria och Hedvig Eleonora. Hon avled 1682.

I Uppsala finns idag ett ordenssällskap, tillkommet för att främja bildning och akademiska traditioner som pietetsfullt nog uppkallats efter Karl Filip Vasa.[9]                              [1] Prinsen föddes 1601, då Karl ännu betecknades som riksföreståndare. Sigismund var dock i praktiken redan besegrad på svensk mark och Karl var att betrakta som de facto konung. Det kom dock att dröja ända till 1604 innan hertigen officiellt började använda kungstiteln. Hans kröning skedde tre år senare.

[2] Som en följd av dessa erfarenheter grundade Karl IX några år senare städerna Uleåborg och Vasa.

[3] Karl IX lär visserligen ha varit en ömsint far och make men var säkert inte mindre krävande ifråga om sönernas studier än när det gällde fogdars plikttrohet och nit. Att han funnit anledning att kritisera Karl Filip visar i första hand att kungen varit missnöjd. Huruvida det var berättigat är en annan fråga. 

[4] Det framgår inte vid vilken tidpunkt man avsett att hertigen skulle börja styra sina egna domäner. Att en mor förvaltar sin drygt tonårige sons arv är i och för sig inte underligt, särskilt inte om modern, vilket bevisligen var fallet med Kristina, är en dominerande person och sonen kanske undergiven. Karl IX övertog å andra sidan ledningen av sitt hertigdöme vid 18 års ålder 1568 och drev sitt ”företag” med förtjänst, oavsett de metoder han använde i egenskap av politiker. Om yngste sonen tillträtt sitt arv vid samma ålder, skulle Karl Filip ha blivit myndig på vårkanten 1619. Att änkedrottningen tydligen fortsatt förvaltningen på grund av prinsens ”ombytlighet” låter ana att Karl Filip hade, eller misstänktes ha, någon form av psykisk störning.   

[5] Tanken att utse Gustav Adolf till rysk tsar var verkligen på tal. Det parti i staden Novgorod som, underblåst av Jakob de la Gardie, verkade för en svensk prins på tronen förklarade sig berett att utse någon av Karl IX:s båda söner till tsar, likgiltigt vilken. I en skrivelse ställd till Novgorodborna av den 10 januari 1612 förklarade kungen sig ha för avsikt att besöka staden. Kalmarkrigets krav lade dock hinder i vägen.   

[6] För fler detaljer kring situationen i Ryssland under Stora oredan, se Alexej Smirnov, Den svenske tsaren, (svensk översättning 2017).

[7] Maria Eleonora av Brandenburg.

[8] Svägerskan Maria Eleonora fick missfall samma år. Kanske var det i själva verket en fördel att föda sitt barn i hemlighet och inte under den jäkt och oro som alltid uppstod då en drottning väntade barn.

[9] Utom de anvisningar som tidigare givits bygger denna text huvudsakligen på Herman Lindqvist, Historien om Sverige del II och III, ”Gustav Vasa och hans söner och döttrar” och ”När Sverige blev stormakt (1993 och 1994). Se även Karl Filip – Wikipedia och Karl Filip Vasa - Historiesajten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar