fredag 2 juli 2021

Gustav Vasa - Sveriges Kim Jung-Il?

 

I söndagsmorse låg jag och lyssnade på radio med ett halvt öra. Jag hade slagit på utan att veta vad man sände och hamnade mitt i en beskrivning av Nordkorea. Utgångspunkten var landets förre president, Kim Jong-Ils påstått överväldigande prestationer som nybörjare i golf. Han hade lyckats få bollen i hålet med ett slag osv. Det talades också om den dyrkan som visas Nordkoreas grundare, kim il-Sung. Hans kvarlevor förevisas för allmänheten i en glasburk, upplystes det och vår förre statsminister Göran Person betecknade Nordkorea som ”en religiös sekt”, helt fokuserad på dyrkan av levande och, inte minst, döda härskare. Jag lyssnade vidare, halvt intresserad, halvt på slentrian.

Då kom chockbeskedet! Det är minsann inte bara i Nordkorea som statsöverhuvudens idrottsprestationer överdrivs, meddelade speakern anklagande. Sådant förekommer även i Sverige! Som exempel drogs det i våra dagar dubbelt jubilerande Vasaloppet fram.[1]

Egentligen sades inget chockerande eller felaktigt. Det påpekades helt enkelt att mycket av berättelserna om Gustav Vasas äventyr i Dalarna är myter och legender som på 500 år blivit allt färgrikare och som för 70-80 år sedan ingick i skolundervisningen, särskilt naturligtvis i Dalarna. Exempel gavs på hur lärare förr med regelrätta frågesporter lärde barnen vad de behövde veta om ”den store landsfadern”. Den underförstådda meningen blev att de oskyldiga barnen fått lära sig en massa propaganda, till sitt ursprung byggande på vad ”PR-geniet” Gustav Vasa låtit sina skrivare pränta ned i sin krönika i syfte att ”hålla sig kvar vid makten”. För att underbygga framställningen återgavs ett kort avsnitt av populärhistorikern Herman Lindqvists SVT-program om Gustav Vasa i serien ”Hermans historia” från 1992. Denne man, vilken så kallade ”fackhistoriker” så gärna kastar sig över i jakt på minsta felaktighet – trots att han i vår tid gjort mer än de flesta för att intressera svenskarna för deras förflutna och se dess samband med vår egen tid, användes nu som slagträ för att bevisa riktigheten i programledarens egna påståenden. Vad som återgavs var i stort sett Hermans uppgift att den äldsta berättelsen om Gustav Vasas äventyr i Dalarna kommer från kungens egen ”propagandamakare”, biskop Peder Svart i Västerås. När denne fick i uppdrag att skildra sin herres ungdomsäventyr satte han, säger Lindqvist ”ihop ett antal äventyr som cirkulerat i många länder ända sedan antiken och som berättats om gudar, kungar och hjältar i motsvarande situationer”.  I avannonseringen av programmet meddelades att titeln var ”Radiosporten dokumentär”.[2] Som sagt – i princip är allt detta korrekt men kombinationen Nordkorea- Gustav Vasa blir fruktansvärd och felaktig.      

För att börja med frågan om propaganda – naturligtvis bedrev Gustav Vasa propaganda, inte minst i sin krönika. Detta är något alla politiker gör. I motsats till Herman Lindqvist har jag ingen bred erfarenhet av olika kulturer men åtminstone hos svenskarna tycks det finnas en oerhört naiv tro att ”propaganda” bara bedrivs av totalitära diktatorer. De associerar förmodligen till Hitler som hade en särskild propagandaminister, Joseph Goebbels. Hans namn hör med rätta till det historiska allmängodset i vår tid. Att propagera för något innebär ju egentligen att tala för något, att sprida ett visst budskap. Det kan naturligtvis gälla politik men lika gärna att få folk att köpa en ny bil, titta på en film, läsa en viss bok osv. Så fort man försöker inge någon en viss uppfattning uteslutande baserad på vad man själv tycker har det bedrivits en form av propaganda. Självklart vill politiker av alla slag sprida sitt budskap till opinionen, det utgör en del av deras uppgift. Ingen politiker med ambitionerna i behåll skulle i talarstolen rätt ut erkänna att partiets politik varit ett stort misslyckande, särskilt inte en partiledare. Naturligtvis framhålls den egna politikens förtjänster på bekostnad av de andra partierna. Det är sedan åhörarnas sak att bedöma sanningshalten i vad som sagts. Den kan vara större eller mindre hos olika partier men en totalt opartisk politiker har aldrig funnits och kommer aldrig att finnas någonstans eller i någon tid. Propagandan i politiken är evig och outrotlig. Skillnaden mellan vår tids demokratiska och totalitära ledare i detta avseende är att de senare lägger särskild vikt just vid den propagandistiska delen av sitt arbete. Vad som hos en demokratisk ledare är ett hjälpmedel inför nästa val eller något att ta till i ett mer pressat läge är för den totalitäre närmast ett mål i sig.

Att Gustav Vasa bedrev propaganda då han skrev sin krönika var alltså i praktiken oundvikligt. Denna propaganda var dock inte så mycket riktad mot undersåtarna som mot utlandet. ”Peder Svarts krönika”, som den populärt brukar kallas, skrevs av allt att döma delvis som ett svar på en dansk krönika som framhöll den nordiska unionens positiva sidor. Dessutom skrevs den på 1550-talet, då Sverige blivit vasarnas arvrike och de upproriska dalkarlarna och smålänningarna sedan länge kuvats. Det fanns inte längre något verkligt hot mot Gustav Vasas styre. Däremot började kungen själv bli gammal och trött och måste de sista åren ha funderat mycket på sitt växlingsrika liv och hur han nått den position han nu hade. Kanske tänkte han i likhet med sin sentida efterträdare Karl Johan av ätten Bernadotte att ingen följt en bana liknande hans. Att kungen i det läget ville skriva en glorifierade krönika över sin bakgrund och sina första år vid makten är mänskligt sätt fullt logiskt. Det var också viktigt att hylla grundaren av den dynasti som Gustav, i viss mån kanske till sin egen förvåning, lyckats grunda: Den förste kejsaren är alltid gudomlig.[3]

För att övergå från krönikan till Gustav Vasa själv var han naturligtvis envåldshärskare, en av de mest fulländade i Sveriges historia, endast överträffad av Karl XII som styrde helt utan riksdagens bistånd. Det finns dock en påtaglig skillnad mellan de totalitära styrelseskicken i exempelvis Sovjetunionen och Nordkorea under det senaste seklet och de europeiska furstarna under medeltiden och tidigmodern tid. De senare krävde lydnad av sina undersåtar, inte dyrkan. Hur mäktig en furste i vasastil en kunde förefalla måste han en gång dö, något dessa kungar var fullt medvetna om. Gustav Vasa själv lär på sitt yttersta ha spått att folket, som han så länge tuktat med hårda nypor men på patriarkers vis säkert uppriktigt kommit att älska, en dag skulle vilja riva upp honom ur jorden för att åter härska över dem. Den dyrkan med hyllningssånger och ständigt prisande av ”den store ledaren” som i våra dagar ägnas Nordkoreas ledare skulle med visshet varit den praktiskt lagde Gustav främmande och förmodligen frånstötande. Folket tjänade honom bäst genom sin lydnad och sitt arbete, inte genom att upphöja honom till något slags sekulärt helgon. Vid begravningen i Uppsala domkyrka vände riksdrotsen sitt ceremoniella svärd ned mot golvet och ropade tre gånger med hög röst: ”Konung Gustav är död”. Därefter vändes svärdet uppåt och överlämnades till tronföljaren Erik med uppmaning att fortsätta faderns verk: En ny tid var inne. Något eget mausoleum eller försök att bevara den döda kroppen var inte på tal, lika mycket på grund av världssyn som av bristande faktiska möjligheter. När Karl XII uppmanades att tillkännage en tronföljare, sade han att det var svårt nog att få folk att lyda medan han levde: ”Hur vill jag vänta att man skall lyda mig efter min död”. Självaste Ludvig XIV konstaterade lugnt på sitt yttersta att han aldrig trott sig vara odödlig. Anhöriga tyckte att han liknade en man som beredde sig för en vanlig resa. Den mäktigaste kung i det tidigmoderna Europa accepterade sitt med alla människor gemensamma slutgiltiga öde, den jordiska döden och att deras makt därmed upphörde. De första ansatserna till den moderna formen av politisk propaganda, där undersåtarna utsätts för en medveten och systematisk ”marknadsföring” av sin ledare, hans personlighet och gärning kommer i Europa på 1700-talet. Det var en tid av stora förändringar. Nya medier, nya tekniker och nya tankar gjorde sig gällande i samhället. Föreställningen att en kung fått sin makt av en allsmäktig Gud och därför var okränkbar blev allt svårare att hålla vid makt. Man började kräva konkreta resultat, medbestämmande och räkenskap av sin överhet. Det egna förnuftet ersatte prästen som främsta auktoritet. Det blev därför nödvändigt för kungarna att pressentera sig på ett nytt sätt: Villiga poeter författade dikter där deras storhet framhölls. Statyer och andra typer av minnesmärken uppfördes som poängterade den regerande furstens speciella plats i historien. Deras porträtt ställdes i butikernas fönster. Kanske utgör Sverige ett av de tidigaste exemplen på denna nya trend, som skulle fira sina största triumfer under 18och inte minst 1900-talet. Gustav III ärvde visserligen tronen på vanligt sätt, men erövrade den egentliga makten genom en statskupp och lyckades både behålla och stärka den genom fortsatta politiska finter. Det var under hans tid som minnet av ”frihetshjälten Gustav Vasa” började saluföras på allvar, bortom dalfolkets egna lokalt förankrade berättelser. Minnesmedaljer utdelades, minnesstenar restes och en särskild Vasaorder inrättades som äretecken för ickeadliga vilka på ett förtjänstfullt sätt tjänat riket. Som bekant började Gustav III också uppföra ett nytt slott ute på Haga. Planer på en paradväg från det gamla till det nya slottet(det som senare blev Sveavägen), tog form. Budskapet var tydligt: Gustav III var ättling till stora konungar och ämnade själv bli minst lika stor. Inte ens denne mästare i propaganda krävde dock att få sin kropp bevarad och skyddad mot tidens härjningar i ett eget för allmänheten öppet Mausoleum där ”den stores” kvarlevor skulle kunna beskådas för evig tid. Visserligen lär många ha gråtit vid nyheten om kungens död efter skottet på maskeraden men detta var inte sanktionerat av myndigheterna, snarare tvärtom.

Det dröjde till 1900-talet och de totalitära regimerna i Tyskland och Sovjetunionen innan ledarna började dyrkas som gudar. Hitlers regim gick gudskelov under inom relativt kort tid, men man kan nästan förutsätta att om den överlevt sin grundare, Hitler efter sin död skulle ha dyrkats på samma sätt som Lenin eller Kim il-Sung i Nordkorea. Rent allmänt kan konstateras att ju mer sekulariserad en totalitär regim påstår sig vara, desto större behov har man att upphöja sina ledare till gudar då de avlidit. Att på något sätt jämställa Gustav Vasa(eller andra furstar från äldre tid), med detta vansinne är en skymf som, om den uppdagats för konungen, i yngre dagar säkerligen lett till en utmaning på envig och på senare år till minst ett rasande och bitande ironiskt brev i klasisk stil. Frågan är om det inte rentav slutat med en söndersteglad kropp och ett avhugget huvud prytt med kopparkrona. I vår humanare tid utgör det ytterligare ett exempel på eftervärldens oförmåga att betrakta historiska skeenden utan nutida glasögon. Det riskerar dessutom att misstänkliggöra en man som otvivelaktigt är en av Sveriges viktigaste ledare genom tiderna, oavsett hans maktmetoder och eventuella historieförfalskning. Skulle Sverige som vi känner det ha funnits utan Gustav Vasas och hans ättlingars styre? Som den ovan nämnde Herman Lindqvist brukar påpeka har Gud inte pekat ut Sveriges plats på jorden och sagt att detta skall vara vårt hem.

Som avslutning kan konstateras att inte ens radiosportens dokumentärprogram om Nordkorea och Gustav Vasa är helt fritt från propaganda. Citatet om Peder Svarts krönika ur Herman Lindqvists program är nämligen ofullständigt. Efter att, som ovan omnämnts, ha konstaterat att berättelserna om dalaäventyren har äldre förlagor tillägger Herman, vilket lyssnarna i söndags inte fick höra: ”De kan ju vara sanna för det”.[4]                                          

        



[1] Gustav Vasas färd Mora-Sälen och tillbaka ägde rum på nyåret 1521. Den första skidtävlingen hölls 1922.

[2] https://sverigesradio.se/avsnitt/1667513 Sedermera har framkommit att programmet ursprungligen sändes 11/3 2021.

[3] Angående Peder Svarts krönika och dess tillkomsthistoria, se Gustav Vasas krönika utgiven i Natur och kulturs klassikerserie 1964.

[4] Hermans historia – 1. Gustav Vasa | SVT Play. Citatet kommer 12 minuter in i programmet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar