fredag 11 november 2016

Johan III, kort skiss över hans liv och död


Den gamle kungen låg döende i sin säng. Regelbundet mumlade han på latin: ”Ur djupen ropar jag till dig, Herre! Herre, hör min bön”! Han hade viskat dessa ord många gånger under de senaste månadernas regelbundna sjukdomsanfall och förvisso var det en plågad själ som nu gick mot slutet.

Johan III var, som de flesta av Vasaätten, en komplicerad människa. Han var varmt religiös och familjekär; det sista en egenskap som går igen hos de flesta av Gustav Vasas barn, vad de än kan ha gjort sig skyldiga till i sin egenskap av kungar. Dessutom var Johan stor estet och slottsbyggare, något som fått kosta mycket under hans regeringstid. Han strävade allvarligt efter att skapa en svensk kyrka som kunde förena de stridande trosriktningarna med en återgång till kyrkofädernas lära från kristendomens första tid. Hans intresse för läsning var så stort att den realistiske fadern varnat honom för att grubbla och studera alltför mycket. Samtidigt var Johan en maktpolitiker som med stor sannolikhet begått brodermord, näst efter stöld det äldsta av alla brott enligt den Bibel han så ivrigt läste. Han hade också skilt brorsonen Gustav från hans familj och dömt honom till ett kringflackande, ensamt liv i Europa. De senaste åren hade flera män ur högadeln suttit fängslade utan att egentligen ha anklagats för något annat än att ha utfört sitt arbete, sedan kungen ångrat att han låtit sin son bli polsk kung. Hustrur som under processen mot herrarna bett om nåd för sina män hade antingen blivit negligerade eller så grundligt utskällda att de svimmat av chocken.  Johans liv hade varit lika ombytligt som hans karaktär. Som Gustav Vasas favoritson fick han Finland att styra över och satsade mycket på sitt hertigdöme. Han var också den i familjen som lyckats ingå det finaste giftermålet, en riktig kungadotter från det mäktiga Polen. En kort tid senare fängslades han av brodern Erik och satt fyra år inspärrad på Gripsholm, med en dödsdom svävande över sig och rädd att skiljas från sin kära Katarina. Plötsligt vände vinden, Johan släpptes och utropades något år senare till kung i sin ”galne” broders ställe . Den nye kungen gick till verket med entusiasm. Han hade planer på att utvidga det fotfäste svenskarna, delvis med hans hjälp, fått på andra sidan Östersjön några år tidigare. 1581 intogs den Ingermanländska staden Narva, vilket blev den stora vinsten i öster under Johans regeringstid. Hemma byggdes eller ombyggdes många slott och kyrkor, med Kalmar slott som det mest kända exemplet. Det var också under Johans tid som tornet med de tre kronorna uppfördes på slottet i Stockholm, det som gav slottet dess namn. Med särskild iver ägnade sig kungen åt sina försök att skapa ett nytt kyrkosystem för att få ordning på de förvirrade förhållandena efter reformationen. Allt detta medförde naturligtvis kostnader; ekonomiskt, materiellt och, inte minst, i människoliv på grund av det långa kriget med Ryssland. 1583 dog Johans hustru Katarina, vilket blev en viktig vändpunkt i hans liv. Nu miste han kanske den enda människa han verkligen litat på och älskat. Efter detta blev hans humör och tillvaro allt sämre.[1]   Oppositionen mot Johans kyrkopolitik växte och understöddes av brodern hertig Karl. Kungens andra giftermål 1585 väckte anstöt inom familjen och två år senare reste sonen Sigismund till Polen för att krönas till dess konung. Som nämnts tidigare hade vasasönerna ett nära förhållande till sina barn. I Johans fall var det kanske särskilt påtagligt beträffande Sigismund, som kommit till världen under föräldrarnas fångenskap på Gripsholm. Hur som helst ångrade kungen snart att han släppt iväg sin son och sökte 1589 få honom att återvända hem. När detta misslyckades, mer på grund av påtryckningar från svensk och polsk högadel än tack vare Sigismunds kärlek till sitt nya land, utsattes de svenska riksråd som en gång verkat för Sigismunds val i Polen för en våldsam förföljelse från kung Johans sida. Flera av dem arresterades och vid 1590-års riksdag anklagades de för att ha förrått kungen. De sades bland annat önskat att Johans släkt skulle dö ut och vållat splittring mellan kungen och hertig Karl.[2]  Någon dom fälldes inte mot de fängslade herrarna men de utsattes för stark kritik och i den arvförening som fastställdes av ständerna infördes kvinnlig tronföljd, vilket stärkte möjligheterna för Johans släktgren att hålla sig kvar på tronen. Genom att hertig Karl utsågs till förmyndare för en eventuellt omyndig konung stärktes också hans ställning.[3]  Ingenting av allt detta kunde dock i längden trösta Johan. Kanske anade han att hans familj skulle förlora tronen på samma sätt som Eriks gren en gång gjort. Nu, på hösten 1592, fanns inget mer att göra än att invänta slutet.

Kungen bad och erkände att han syndat mot Gud och himmelriket. Detta var kanske mer av en konventionell bikt från en botfärdig själ än uttryck för ånger över något specifikt brott, eller… Då man frågade den gamle fursten om han önskade förlåta sina fiender svarade han: ”Alla som utan Guds förtörnelse kan skonas må frigivas”. Var det en allmän amnesti eller syftade han på de fängslade riksråden? 17 november 1592 viskade Johan III: ”Jag vet att min förlossare lever.” Därmed slöt han sitt oroliga liv.[4]

       [1] Det är påfallande att alla de tre vasasöner som besteg tronen hade ett nära förhållande till sin första(I Eriks fall enda), hustru Iför eftervärlden är det främst  Karin Månsdotter som  anses ha  utövat ett lugnande inflytande på sin man Men så var också fallet med Katarina Jagellonica och Maria  av Pfalz https://sv.wikipedia.org/wiki/Katarina_Jagellonica https://sv.wikipedia.org/wiki/Maria_av_Pfalz.   .
[2] Erik XIV hade på sin tid riktat liknande beskyllningar mot högadeln strax före Sturemorden.
[3] Att Johan lyckades behålla tronen berodde kanske på att denne, i motsats till sin äldre bror, undvek att samtidigt råka i konflikt med sina bröder OCH högadeln.
[4] Denna text bygger på Lars Ericsons biografi över Johan III från 2004, främst kapitel 17 ”Åter i Reval, ridån går upp för slutakten”, samt på  Åke Ohlmarks´ bok Konungen är död, en tusenårig krönika om svenska monarkers slut från 1983, kapitlet om Johan III.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar