måndag 13 mars 2017

"Tror ni att det hade kunnat undvikas"? Tsardömets fall 1917


Vid nyår 1917 var frågan inte om utan när tsar Nikolaj skulle störtas. En annan fråga man kunde ställa var om det bara var tsaren själv och hans gemål, i synnerhet hans gemål, som skulle bort eller om hela dynastin Romanov, vilken regerat Ryssland i 300 år, också skulle försvinna. De senaste dryga 2 åren hade landet varit indraget i första världskriget. Efter att först ha skapat enighet och lojalitet kring tsaren vände kriget och dess följder dessa känslor i sin motsats. Många hade stupat eller dött av sjukdomar i kriget. Böndernas resurser blev allt knappare. Deras hästar togs ut i kriget, så att de fick svårt att sköta jordbruket, släktingar och vänner var ute i ett krig som de flesta inte såg någon mening med och de nyheter som kom från fronten var nästan alltid negativa. De som hade mat var inte ivriga att leverera den till städerna, där matvarorna blev allt sämre och sällsyntare i butikerna. Priserna steg. Dessutom var vintern 1916-17 så kall att de varor som skickades inte kom fram; både ångmaskiner och tågväxlar tog skada. Till detta kom rykten att tsarhovet var infiltrerat av fienden. Tsaritsan var tyska och misstänktes för att spionera åt sin kusin, kejsar Vilhelm, förutom att hennes samröre med den ”sedeslöse munken” Rasputin kommit skvaller åstad. En ung tryckerilärling i Petersburg, eller Petrograd som det då hette, mindes senare hur man helt öppet på spårvagnen diskuterade tsaritsan och hävdade att alla landets olyckor kunde hänföras till hovet. Inte heller i sin egen släkt hade tsaren många vänner kvar. Efter mordet på gunstlingen Rasputin i december föregående år hade de två ledande anstiftarna förvisats från huvudstaden, trots att en av dem var tsarens kusin. Inom släkten Romanov diskuterades möjligheten att få tsaren avsatt men ingen vågade eller ville handla. Talmannen i Duman, parlamentet som införts i samband med oroligheterna drygt tio år tidigare, försökte ivrigt få tsar Nikolaj att göra regeringen ansvarig inför parlamentet och inte som nu, enbart inför tsaren. Även om det ibland tycktes som han var på väg att ge med sig, vägrade tsaren i längden att ge efter. Att beröva sig själv den högsta makten skulle vara ett brott mot allt han lärt sig sedan ungdomsåren. Ändå var Nikolaj inte särdeles förtjust i sin tron. Han hade aldrig velat bli tsar och de många sorger och svårigheter han fått utstå gjorde bördan än tyngre. De som såg honom under hans sista tid vid makten ger alla intryck av en människa som gett upp.

-          Han såg ut som om han frågade: ”vad ska jag ta mig till”, sade en sömmerska som mötte tsaren vid denna tid. De som försökte göra föredragning för honom märkte alla hur frånvarande han var. ”Han hade redan abdikerat ett halvår före revolutionen”, menar en sentida släktning.  I slutet av februari 1917 reste Nikolaj till sitt högkvarter vid fronten. Ett brev hem till hustrun tyder på att resan närmast var en flykt från alla politiska problem: ” det är en sådan lättnad för hjärnan att komma hit”, skrev han. ”inga ministrar eller besvärliga frågor. Hjärtat lider däremot av att vara ifrån er(familjen)”. Men medan Nikolaj var borta från sin huvudstad tornade molnen upp sig på den politiska himlen. Liksom i Frankrike 1789 spelade politiken inte så stor roll för det ”vanliga” folket. De ville framförallt ha mat på bordet och när detta inte kunde införskaffas bröt upproret ut. Det är slående hur spontant allt tycks ha skett. Missnöjda människor av olika slag; folk som köade för bröd, strejkande arbetare och aktiva socialister, möttes, man hörde rop som ”Ned med enväldet!”, någon började sjunga Marseljäsen, upproret var igång. Inom några dagar utvecklades det till revolution. De första byggnader som attackerades var, naturligt nog, livsmedelsbutiker. En flicka som dagen efter oroligheternas utbrott, på morgonen fredagen 24 februari, gick till skolan, berättade många år senare: ”Jag såg en sönderslagen brödbutik. Skylten var bortsliten, dörren hängde på ett gångjärn, fönsterrutorna krossade. Det låg papper överallt”.[1]  Tsaritsan, som vistades i Alexanderpalatset utanför Petrograd, visste vad som hände, eller åtminstone ungefär vad som hände, i huvudstaden. Men hon hade egna problem att sköta. En pojke som varit på besök i palatset hade haft mässling och nu insjuknade barnen i rask takt. I breven mellan makarna från denna tid är det detta som utgör huvudämnet, även om tsaritsan samvetsgrant berättar vad hon hört om kravallerna. Nikolaj tycks å sin sida angelägen att inte diskutera politik med sin hustru, kanske både för hennes och sin egen skull. Efter några dagar var läget så akut att de ansvariga i huvudstaden skrev till tsaren och begärde att han skulle resa hem för att tillsätta en representativ regerig. Tsaren svarade ned ett telegram till den militäre befälhavaren i Petrograd: ”Jag beordrar att oroligheterna i huvudstaden, oacceptabla i det läge som råder med krig med Tyskland och Österrike, slås ned imorgon”.[2] Med tanke på de tecken på uppgivenhet tsaren visat under den senaste tiden, bör nog detta telegram snarare ses som en markering mot vad som hände än oförmåga att inse fakta: Ville Duman göra revolution fick den göra det utan hans samtycke. Ändå finns det tecken på att Nikolaj försökte distansera sig från händelserna i Petrograd. 25 februari, då han visste att upplopp brutit ut, skrev han i sin dagbok att han varit på föredragningar och en gudstjänst. ”På kvällen spelade vi domino”.  

Naturligtvis fick tsarens telegram ingen effekt. Soldater kallades visserligen ut för att slå ned upproret men de bästa soldaterna var vid fronten. Många av dem som kommenderades ut var själva fabriksarbetare, som naturligt nog kände större lojalitet med de strejkande än med regeringens representanter. De få som försökte mana soldaterna att göra sin plikt sköts eller drevs på flykten. Allteftersom dagarna gick anslöt sig alltfler kejserliga regementen och till och med kosacker till revolten. Måndagen 27 februari gav regeringen upp och delade på eget initiativ sin makt med parlamentet, Duman. Inrikesministern Protopopov, en man som stått både Rasputin och tsaritsan nära, förmåddes att avgå. En ny regering bildades, med Alexander Kerenskij som en av de ledande personligheterna. Nästa dag kapitulerade tsarens trupper i Vinterpalatset. Men tsaren var fortfarande tsar och gjorde sig nu redo att återvända till sin huvudstad. I förväg sände han trupper vilka bedömdes som pålitliga, men som under marschen till Petrograd förmåddes att ge upp. I Alexanderpalatset hade tsaritsan under tiden samlat några av sina trognaste vänner kring sig. Nyheterna om upproret i Petrograd gjorde henne naturligtvis orolig både för sin egen skull och för familjens, men hon avvisade tanken på att lämna palatset.[3]  Tsaren började tågresan från krigshögkvarteret till Petrograd tisdagen 28 februari men revolutionärer hade redan tagit över järnvägslinjen. Nikolaj reste istället till Pskov, dit han anlände 1 mars. Här fick han veta att det inte längre fanns några utsikter att rädda situationen ens om Duman tilläts bilda en representativ regering. Han måste abdikera. Detta ansåg både arméns generaler och Dumans talman. Tsaren tycktes helt lugn då han meddelade sin avsikt, att abdikera till förmån för sin son, vilket senare ändrades till förmån för Nikolajs yngre bror Michail. Torsdagen 2 mars kom två representanter från Duman till Pskov för att motta tsarens abdikation. En av dem hette Vasili Sjulgin och var monarkist. Han kom att överleva Stalins fängelser och berättade 50 år senare om sina upplevelser 1917. Det starkaste avsnittet av hans berättelse skildrar det som hände när alla formaliteter var avklarade.

-          Det slapp ur mig: ”Ack, Ers majestät Om ni hade gjort detta tidigare, så kanske allt det här…” Tsaren såg på mig och sade enkelt: ”Tror ni att det hade kunnat undvikas”?

Nästa dag förmåddes tsarens bror att avstå från tronen. Kerenskij förklarade för honom att missnöjet med monarkin var så stort bland folket att hans liv inte kunde garanteras om han sökte bestiga tronen. Storfursten svarade ”Under sådana villkor kan jag inte”.

Därmed var tsarväldet störtat.[4]        

               [1] Datum anges här enligt julianska kalendern, som då ännu gällde i Ryssland. Det kan vara svårt att få dateringarna exakt rätt, eftersom olika författare valt att ange olika datum för samma händelse, antagligen beroende på vad som förefallit vederbörande mest korrekt,(King använder nya stilen, Radzinskij den gamla).. Det går därför inte att utesluta kronologiska fel. Enligt gregoriansk tidräkning, som på 1900-talet låg 13 dagar före den ryska och som infördes i landet 1918, inleddes oroligheterna i Petrograd torsdagen 8 mars.
[2] Man kommer att tänka på relikskiftet mellan Ludvig XVI och den budbärare som 14 juli underrätade kungen om Bastiljens fall: ”Men detta är ju en revolt”. ”Nej, ers majestät, det är en revolution”.
[3] En viktig anledning till detta var förmodligen att rådet att fly kom från Dumans talman, som tsaritsan avskydde av flera skäl. Man bör inte heller glömma att flera av barnen låg sjuka.. Enligt King skall tsaren dessutom per telegram ha meddelat hovmarskalken att han önskade att familjen skulle stanna där de var tills han själv kommit hem.
[4] Denna text bygger huvudsakligen på Greg Kings bok Den sista kejsarinnan , svensk översättning 1995 kapitel 37-38 och Eduard Radzinskij ”Herre, fräls och försona Ryssland”, Nikolaj II hans liv och död, svensk översättning 1992, kapitel 8. Berättelserna från ögonvittnen återfinns i andra och tredje avsnittet av TV-serien "The Last of the Czars", sänd i svensk TV 1996 och 97 under titeln "De sista tsarerna". De två första avsnitten finns tillgängliga på you tube men avsnitt tre, som de flesta textcitaten hämtats från, har jag inte lyckats hitta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar