lördag 28 juli 2018

Dynastinamn, hur självklara är de?


Vet ni vad Sveriges nuvarande kungafamilj heter? ”Bernadotte, självklart”, svarar nu mina läsare, i alla fall de svenska. Men hur självklart är det egentligen? När marskalk Bernadotte kom till Sverige på senhösten 1810 adopterades han ju av Karl XIII och blev alltså medlem i den dåvarande svenska kungafamiljen Holstein-gottorp. I det gamla Rom var detta ett vanligt sätt att skapa förbindelser mellan olika familjer. Augustus var visserligen avlägset släkt med Juljus Caesar men det var i egenskap av hans adoptivson och därmed i andlig bemärkelse biologiske son, som den ganska okände unge mannen fick rätt att göra anspråk på hans arv och makt efter mordet 44 f kr. På samma sätt adopterade flera senare kejsare sina blivande efterträdare. Med det synsättet är det fortfarande huset Holstein-gottorp som sitter på den svenska tronen. Holstein-gottorp för övrigt? Hur många svenskar vet att dynastin som regerade Sverige före Bernadotte hette så? Om man däremot säger ”Gustavianska ätten” eller ”Gustavianska tiden”, vet nog de flesta ungefär vilka kungar som ingick i familjen och på ett ungefär när de regerade. Den mest framträdande personligheten inom denna släkts svenska gren, Gustav III, var å andra sidan oerhört stolt över sitt vasablod. Delvis berodde nog detta lite paradoxalt på att släktbandet var rätt avlägset. Gustavs familj kom närmast från Tyskland och den främsta orsaken att de överhuvudtaget kom ifråga för svenska tronen var inte deras svenska anknytning utan ryska påtryckningar. Ändå fanns släktbandet där och för Gustav själv hade det som sagt oerhört stor betydelse. Ett påtagligt bevis är texten på den minnesten som än idag står utanför en av de lador i Dalarna där Gustav Vasa enligt legenden ska ha tröskat säd under sin flykt från danskarnas knektar Återgivet på något moderniserad svenska lyder inskriptionen: ”Här tröskade Gustav Erikson förföljd av rikets fiender - Av försynen utsedd till fäderneslandets räddning. Hans ättling i sjätte led, Gustaf III, lät resa minnesmärket”.[1] Det var under Gustav III:s tid som benämningen ”Gustav Vasa” kom i allmänt bruk för den man som drygt 200-åt tidigare upplöste den dansk-svenska unionen genom sin tronbestigning. Han själv skrev sig ”Gustav Erikson”, som det ju mycket riktigt står på minnestenen vars text citeras ovan. Gustav III skrev operan ”Gustav Vasa”, som hade premiär 1786. Han instiftade också ”vasaordern”, som ett utmärkelsetecken för svenskar, oberoende av stånd, som tjänat sitt land på ett förtjänstfullt sätt. När kungen 1789 egenhändigt grep ordförandeklubban på Riddarhuset och genomdrev adelns godkännande av sina revolutionerande reformer rättfärdigade han sitt agerande med att han, i egenskap av Gustav Vasas ättling, var rikets främste adelsman.[2] Om någon hade frågat Gustav III vilken kungaätt han tillhörde, hade han med största sannolikhet svarat ”Vasaätten”. Holstein-gottorp betydde långt ifrån lika mycket i hans ögon. Man kan hålla på länge på samma sätt. Den engelska kungaätten ”Windsor” kallade sig Sachsen-Coburg-Gotha fram till 1917 därför att prins Albert, drottning Victorias man, kom från den släkten. Detta trots att han bara var prinsgemål. Hur mycket Victoria än älskade sin Albert var det hon som var kungahusets ansikte utåt och imperiets regent. Alltså borde det brittiska kungahuset ha fortsatt heta Hannover, åtminstone fram till 1917.  När monarkin avskaffades i Frankrike under revolutionen började radikalerna kalla Ludvig XVI ”Louis Capet” Det låg i och för sig inget nedsättande i den benämningen. Hugo Capet var den storman som på 900-talet grundade det franska kungahuset. Hans ätt innehade tronen i rakt nedstigande led i över 300 år. Efter 1328 fick en yngre gren i familjen ta vid men alla franska kungar, både före och efter revolutionen, härstammar ytterst från Hugo. De gör det dessutom på svärdssidan.[3] Ändå vägrade Ludvig XVI acceptera benämningen ”Capet”. Han var en Bourbon, förklarade han stolt. Om detta berodde på oviljan att acceptera en benämning som pådyvlats honom av upprorsmän eller om han faktiskt i första hand kände sig som medlem av sin egen familjegren är en annan fråga. Ryska kejsarfamiljen utgör ett fall för sig. Man brukar få lära sig att familjen Romanov styrde Ryssland från 1613 till revolutionen 1917, vilket är en sanning med modifikation. Den siste renodlade Romanov på Rysslands tron var Kejsarinnan Elisabet, som regerade 1741-61. Hon adopterade sin systerson Carl Peter Ulrik, som i Ryssland blev tsar Peter III. Hans mor var visserligen en Romanov men hon var aldrig rysk regent. Fadern tillhörde Holstein-gottorp, samma familj som Gustav III. Dessutom var han systerson till Karl XII. Både han och Carl Peter Ulrik var påtänkta som svenska tronarvingar. Carl Peter Ulrik blev inte någon lysande rysk tsar. Inom kort ersattes han(och mördades troligen), av sin hustru Katarina(den Stora), som i sin tur egentligen hette Sophie och kom från det tyska furstendömet Anhalt-zerbst.[  Hennes ättlingar regerade sedan Ryssland fram till revolutionen 1917. För att markera detta betecknas det ryska Kejsarhuset inte ”Romanov” i uppställningar över olika furstesläkter: Det står Holstein-gottorp-Romanov. När Nikolaj II:s hustru upptäckte detta lär hon ha blivit starkt upprörd. Trots att hon var född i Tyskland, uppfostrad som protestant och delvis uppväxt vid det engelska hovet, var hon fast besluten att bli så rysk som möjligt. Hon förklarade att beteckningen ”Holstein-gottorp" var helt oacceptabel. Hennes mans släkt hette Romanov och inget annat. Kalendrar som använde en annan benämning borde omedelbart förbjudas att komma ut i Ryssland! Någon påpekade för kejsarinnan att det vore oklokt att kräva en ändring eller rentav dra in furstekalendrar. Risken fanns att de ansvariga då på rent djävulskap skulle börja beteckna den ryska kejsarfamiljen som ”Saltykov”(namnet på den adelsman som var Katarina den storas förste officiella älskare och kanske far till sonen Paul I).[4 I efterhand kan man fråga sig om inte Anhalt-zerbst vore ett mer passande namn på den ryska kejsarfamiljen. Vem som än var far till tsar Paul var det Katarina den stora som regerade Ryssland och kom att bli en av de stora härskarna i rikets historia. Ingen kan bestrida att tsarerna det sista århundradet före 1917 härstammar från henne. Vilken släkt man tillhör visar sig alltså sist och slutligen vara vars och ens privata ensak.

Är du fortfarande lika säker på vad Sveriges kungafamilj heter?                                [1] https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155693515047507&set=pcb.10156028626123791&type=3&theater

[4] Staffan Skott, Romanovs, tsarsläkten. Vilka var de? Vad blev det av dem?(1989), s. 13.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar