lördag 5 januari 2019

Sheriffen i Västerås.


Så har de stora julhelgerna gått förbi, även om julledigheten inte är helt avslutad. För undertecknad, som i sanningens namn är en obotlig romantiker, förknippas julen i stor utsträckning med de klassiska filmer eller bitar ur filmer som svensk tv visar kring jul och nyår. Ni vet, ”Kalle Anka på Julafton” och ”Ivanhoe” på nyårsdagen. När det gäller Kalle kan kanske de som läst mina texter gissa vilken av filmsnuttarna som är min favorit: Just det, ”Robin Hood”, tätt följd av Kalle och gänget ute på Camping. Jag ser med förtjusning den snikne prins John berövas sitt orättmätigt insamlade guld en gång om året, samtidigt som jag i egenskap av god rojalist blir oerhört upprörd: Inte ens den sniknaste diktator sover med pengarna i sängen. Den som sett hela filmen vet å andra sidan att prinsen inte är ensam skurk, han har god hjälp av sheriffen i Nottingham, som John Harrison lånat sin röst åt på svenska. Denne sheriff, kombinerad skatteindrivare och polischef, lär vara en stående figur i de flesta framställningar av den legendariske hjälten i Sherwoodskogen och det är säkert historiskt korrekt. Tills för något sekel sedan var det de lokala makthavarna man främst kom i beröring med. Det var ortens fogdar och ämbetsmän som drev in skatt eller organiserade utskrivning av soldater i statens eller kungens namn. Den lokale fogden och hans män var maktens ansikte utåt. På medeltiden, då den statliga förvaltningen och infrastrukturen inte var särskilt utvecklad, hade lokalsamhällets makthavare ofta i praktiken all makt i sin hand. Kungen var långt borta och hade varken tid eller praktiska möjligheter att nagelfara varje enskild ämbetsmans göranden och låtanden i sina respektive fögderier. Det var lätt för fogden att stoppa de indrivna medlen eller naturaprodukterna i egen ficka. Ur ämbetsmannens synpunkt sett var det kanske till och med berättigat: Lönen i kronans tjänst var inte stor och ”man måste ju leva…” Korruptionen lär ha tilltagit efter Digerdöden i mitten av 1300-talet, då den ökande arbetskraftsbristen slog ut de mindre adelsgodsen och tvingade mindre bemedlade aristokrater att gå i statens tjänst.[1] Den girige skatteindrivaren var naturligtvis inte ett specifikt engelskt fenomen. I Sverige inleddes upproren under Kalmarunionen vanligen med missnöje på lokalnivå som på sikt utvecklades till större revolter. Den fogde som i vårt land kommit att mer än någon annan förkroppsliga förtrycket och utsugningen av bönderna, Sveriges sheriff i Nottingham, är Jösse(Jens) Eriksson, fogde i Västerås i början av 1400-talet.[2] Som ofta är fallet med historiska personer under medeltiden vet vi inte mycket om Erikssons bakgrund. Han antas ha varit av riddarsläkt, alltså adlig och blev fogde i Västmanland 1414, strax efter Erik av Pommerns tronbestigning.[3] Vid ungefär samma tid äktade han en kvinna av norskt adligt ursprung. Det dröjde till 1434 innan Engelbrektupproret utbröt i trakten. Med ledning av att han vid det laget varit fogde i tjugo år, plus ett rimligt antagande att han först ägnat några år åt studier eller tjänstgöring på lägre administrativa poster, kan vi göra den kvalificerade gissningen att Jösse var minst 25-30 år då han tillträdde sin befattning men knappast äldre än 40.[4] Det var alltså sannolikt en man i 45-60-års åldern som vid mitten av 1430-talet fick uppleva hur hans ”undersårar” i Dalarna reste sig mot hans välde under ledning av bergsmannen Engelbrekt Engelbrektson. Det var nu inte enbart Jösse Erikssons tyranni som vållade missnöje med unionen och heller inte enbart bönder och bergsmän som önskade en förskjutning av maktförhållandena. Varken den svenska adeln eller kyrkan uppskattade kung Eriks egenmäktiga sätt att tillsätta viktiga poster inom respektive stånd med personliga favoriter.[5] För folket i Dalarna var det dock deras egen fogde som utgjorde det stora irritationsmomentet. De hade förmodligen inte något större begrepp om vad unionen med Danmark innebar eller drevs av någon utbredd ”svenskhet” att resa sig mot ”främlingar” som sög ut deras land. Mer välbärgade bönder och bergsmän uppskattade säkert de möjligheter till ökad handel och utvidgade kontakter unionen gav, men fogdar som beskattade dem till orimlighet och behandlade dem som oskäliga kreatur tänkte de inte tolerera. För eftervärlden kom Jösse Eriksson att bli symbolen för unionstidens förtryck av bönderna, trots att han inte var kung Eriks ende fogde i Sverige.[6] Kanske det helt enkelt berodde på att upproret startade just i hans fögderi. Tidens krönikor beskriver hur denne ondsinte man plundrat bönder på allt vad de ägde och misshandlat och pinat dem som vågade protestera mot hans välde. Bönder som fått sina dragdjur konfiskerade skall hånfullt ha uppmanats att låta sina hustrur agera dragare, varvid gravida kvinnor fått missfall. Om detta är en helt rättvis bild är en annan fråga. Hur som helst tycks Eriksson ha varit en driftig affärsman som lyckats samla på sig egendomar och jord lite här och var i riket, naturligtvis främst inom det egna fogdedömet men också i Östergötland, Uppland och Småland. Sammanlagt hade han kring 70 gårdar i sin ägo.[7] Bönderna hade klagat på sin plågoande flera gånger och svenska riksrådet fann vid utredning att han gjort sig skyldig till maktmissbruk. Så mycket mer hände dock inte i saken. Så småningom bröt uppror ut. Fogdens borg i Västerås belägrades och Jösse Eriksson avsattes. Han tycks dock ha fått skydd av Erik av Pommern eller i alla fall vistats i kungens närhet då denne i september 1435 uppehöll sig i Stockholm för att försöka få till stånd en förhandlingslösning med de genstörtiga svenskarna. Något år därefter, på hösten 1436, skall Jösse Eriksson av adelsmannen Karl Knutson(Bonde), ha utverkat lejd att bosätta sig i Vadstena kloster. Kanske trodde ämbetsmannen att faran nu i stort sett var över, sedan hans gamle vedersakare Engelbrekt mördats på våren samma år. Dessutom hade fogden alltid varit generös med gåvor till Birgittaklostret och räknande måhända med systrarnas och brödernas beskydd och platsens helgd. Däri räknade han dock fel. Trots att Östergötland inte hörde till hans område var han tydligen känd i trakten. Eller så hade Dalabönderna agenter bland sina östgötska ståndsbröder. Hur det förhöll sig bröt sig 8 december 1436 en grupp bönder in i klostret och grep flyktingen. Munkars och nunnors förmaningar klingade ohörda: Man hade kommit för att se blod! Den forne plågoanden släpades ut ur helgedomen, bands i en vagn och fördes till Motala, där han nästa dag, 9 december 1436, halshöggs på tinget. Även om rättegången med visshet var summarisk måste någon ansvarskännande person, kanske en präst eller lagman, ha förbarmat sig över den döda kroppen. Jösse Eriksson begravdes i det kloster där han sökt sin tillflykt. Gravstenen finns ännu att beskåda.[8] Så slutade den man som i svensk historia mer än de flesta andra kommit att symbolisera överhetens förtryck av folket. Tur ändå att vi har möjlighet att bli av med besvärliga politiker och ämbetsmän på ett mer civiliserat sätt i vår tid, eller hur?                                       [1] Dick Harrison skriver om denna utveckling och dess koppling till legenden om Robin Hood i sin brett upplagda bok ”Stora döden”.
[2] Erikssons fögderi omfattade stora delar av Dalarna, Bergslagen och Västmanland
[3] Kungens gammelmoster Margareta som grundat Kalmarunionen avled 1412.
[4] Hans födelseår bör alltså rimligen ha infallit under perioden 1374-1390.
[5] För en kortfattad genomgång av bakgrunden till 1430-talets uppror kan bland annat hänvisas till Lars Olof Larsons essä ”Kalmarunionen” inläst av Hans Villius på ljudboken Medeltid – Drömmen om ett enat Europa(2003).
[6] En annan fogde från tiden var Giovanni Franco av kroatisk härstamning som hade Stegeborg i Östergötland som huvudresidens https://sv.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Franco.
[8] I Västerås domkyrka finns en korstol som bekostats av Jösse Eriksson. På dess gavel återges vad som antas vara hans porträtt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar