lördag 4 juni 2016

En otursförföljd konung


5 juni 2016 är det 700 år sedan Ludvig X av Frankrike dog. Han regerade bara i ett och ett halvt år och är inte särskild känd i dag. Han tycks inte heller ha uträttat mycket och hans historiska tillnamn, le Hutin, ”den trätgrige” eller med ett modernare ord ”den grälsjuke”, antyder snarast en ganska svårhanterlig person, någon som har svårt att höra på andras argument och lätt hamnar i ordväxlingar. Ändå kan det vara värt att uppmärksamma honom, dels just för att han idag förmodligen är ganska okänd både i Frankrike och Sverige, dels som exempel på svårigheten att efterträda en ”stor man” och hantera de spänningar som uppstår då en sådan ledare plötsligt försvinner mitt i en osäker tid.[1]    

Ludvig X var äldste son till Filip IV av Frankrike, som också kallades ”den sköne”. Denne konung hade som huvudmål att stärka statens/kungens makt i riket och utöka antalet områden och städer som lydde under den franska kronan. Denna politik gick ut över ett antal adelsmän som hittills utövat den egentliga makten inom sina respektive territorier men även över större maktcentra, såsom den engelske kungen, den mäktiga tempelherreorden och den mäktigaste potentaten i den kristna världen, hans helighet påven i Rom. År 1303, då prins Ludvig var ungefär 14 år, hade Filip helt sonika låtit fängsla påve Bonifatius VIII och några år senare bidragit till att flytta påvehovet till Avignon. Denna stad tillhörde visserligen inte Frankrike men låg så nära detta rike att Filip var i stånd att utöva stark kontroll över påven, som nu dessutom var fransman. Den långa processen att krossa tempelherrarna, som inleddes med deras fängslande 1307 och slutade med brännandet av deras stormästare strax före Filips död 1314, åstadkom häftiga debatter och stridigheter. Adelns makt beskars kraftigt under Filip. Storbaronerna förlorade sin rätt att föra krig inbördes eller prägla egna mynt. Filip lade sig också vinn om att i sin maktutövning förlita sig på män av borgerlig härkomst på bekostnad av adeln och att i kritiska lägen vädja till borgerskapet för att få stöd för sin politik. Allt detta åstadkom självfallet bittra dispyter och oro bland dem som såg sin makt begränsad eller helt omintetgjord. Filips skattepolitik ledde ibland till uppror också bland borgarna, vilka i slutändan slogs ned och straffades med döden. Att efterträda en sådan ledare är svårt i sig: fienderna är på förhand negativt inställda till ”tyrannens” arvtagare, anhängarna väntar sig att efterträdaren skall fortsätta på sin föregångares väg. Är man själv osäker och karaktärssvag blir uppgiften närmast omöjlig.
Medan allt detta hände växte prins Ludvig upp till man. Vid 14-15 års ålder giftes han bort med prinsessan Margareta av Burgund, som härstammade från en sidolinje av det franska kungahuset. Vid samma tid blev han kung av Navarra som tillfallit honom genom arv från hans mor.[2]  År 1311 fick paret en dotter som döptes till Johanna.[3] Tre år senare inträffade katastrofen. Ludvigs hustru anklagades för äktenskapsbrott, förvisades från hovet och sattes i fängelse. Också hans svägerska Blanche, gift med Ludvigs yngre bror Karl, fängslades för otrohet. Blanches syster Johanna, gift med Ludvigs mellanbror Filip, ansågs ha underlättat de andras förehavanden och greps även hon, men tilläts leva under mildare förhållanden. Den som angivit de tre kvinnorna var ingen mindre än drottning Isabella av England, syster till de tre kungasönerna. Strax därefter dog påve Clemens V. Därmed fanns det ingen möjlighet att snabbt få Ludvigs äktenskap upphävt, så att han skulle kunna gifta om sig. Dessutom måste man nu hitta en lämplig påve bland kardinalerna, vilka å sin sida var mer splittrade än någonsin, inte minst till följd av kung Filips hårdhänta politik mot påvestolen. Till råga på allt blev kungen själv sjuk i hjärnblödning och dog i november 1314, kanske i viss mån beroende på den senaste tidens påfrestningar. Den oerfarne Ludvig stod nu inför uppgiften att styra ett rike fyllt av politiska motsättningar och dessutom just drabbat av hungersnöd. Att han nyligen blivit utskämd genom hustruns otrohet gjorde knappast saken bättre. Ludvig var nu 25 år.
Det är kanske inte så underligt att han kom att söka stöd hos de konservativa baronerna. Eftersom dessa befunnit sig i underläge under Filip var de mer jämställda med Ludvig än faderns borgerliga ministrar, vilka såg på den nye kungen med viss nedlåtenhet. Baronernas främste representant var Ludvigs farbror Karl av Valois, som starkt ogillat sin brors behandling av tempelherrarna och minskningen av högadelns makt. Kort tid efter Filips död arresterades flera av de borgerliga rådsmedlemmarna och den främste av dem avrättades på våren 1315. På sommaren samma år drog Ludvig X i krig mot Flandern. Frankrike hade länge strävat att göra grevskapet Flandern till en vasallstat vilket ledde till upprepade skärmytslingar. Senaste gången var på sommaren året innan. Nu var det dags igen. Om Ludvig hoppats att vinna ära som krigare bedrog han sig. Fälttåget slutade i nederlag och dessutom i ett särskilt nesligt sådant. Det blev inte ens någon drabbning. Armén nästan bokstavligen regnade bort och tvingades retirera till sitt eget territorium. Efteråt betecknades den, helt riktigt, som ”den smutsiga armén”.  En ljusglimt i mörkret var att Ludvigs nya drottning anlände till Frankrike på sensommaren 1315. Trots att den fängslade Margareta alltjämt var hans hustru hade försöken att finna en ny gemål inte upphört. Man fastnade för den napolitanska prinsessan Clementia. Hon beskrevs som mycket vacker och var känd för sin fromhet och sin strävan att hjälpa de fattiga och nödlidande. När Margareta av Burgund avled i sitt fängelse på våren 1315 fanns inga hinder för det nya äktenskapet.[4] Det nya kungaparet gifte sig vid en relativt enkel ceremoni i augusti 1315 och tycks ha blivit mycket lyckliga.
Efter giftermålet skedde en förändring i kungens sätt att regera. Hans svägerska Johanna, som anklagats för medskyldighet i Margaretas otrohet, släpptes och återvände till sin make. Något senare frigavs också kung Filips gamla rådgivare. Kanske var det, som Druon hävdar, Clementias mildhet som påverkade kungen positivt men det är också möjligt att Ludvig kände sig säkrare på sin tron och önskade markera ett avstånd till storbaronerna. Dessvärre medförde amnestin inte något slut på de problem och motgångar som tycktes förfölja den nye konungen. En svårlöst fråga gällde grevskapet Artois i norra delen av landet. Detta grevskap tillhörde vid denna tid grevinnan Mahaut. Hon var mor till kungens båda svägerskor Johanna och Blanche och hade i samband med sina döttrars giftermål fått Artois i utbyte mot att hennes övriga landområden tillerkändes kronan, som del av deras hemgift. Hennes brorson Robert hävdade emellertid att grevskapet rätteligen var hans och lierade sig med den lokala adeln i deras uppror mot grevinnan. Kung Ludvig försökte medla i konflikten men då ingen lösning tycktes möjlig drog han tillslut in grevskapet till kronan, vilket på intet sätt innebar slutet på tvisten.[5]                        
Som om detta inte var nog kastade nu också den gamla processen mot tempelriddarna sin skugga över Ludvig X:s regering. På förvåren 1316 fördes en före detta ordensmedlem inför kungen och erkände att han och en annan broder på order av en italiensk kardinal bedrivit svart magi mot Ludvig och dennes yngre bror Filip. Kardinalen var brorson till den påve som Filip den sköne på sin tid låtit fängsla. De båda männen hade på kardinalens order tillverkat vaxfigurer av kung Ludvig och hans bror och sedan stuckit nålar i dem. Riddaren berättade bland annat att kardinalen gjort sig lustig över kungafigurens stora könsorgan.[6] Någon dag efter förhöret hittades den halvt förvirrade tempelherren död i sin cell efter att ha begått självmord
Om det nu berodde på stress efter alla problem han fått utstå, svart magi, förgiftning eller allmänt vacklande hälsa – vid månadsskiftet maj-juni 1316 drabbades Ludvig av häftiga magplågor. Ingenting hjälpte och snart stod det klart att han skulle dö. På sitt yttersta var han mer angelägen att skänka sin hustru gåvor och ge legat till människor han förbrutit sig emot än om att ordna upp rikets styrelse. Ändå var detta mer nödvändigt än någonsin. För första gången på 300 år fanns ingen självklar arvinge till tronen. Clementia var gravid men ingen kunde ju veta hur det skulle sluta och hur som helst måste någon agera regent under barnets minderårighet. Dessutom hade man frågan om prinsessan Johanna, dottern i äktenskapet med Margareta. Var hon Ludvigs flicka eller ett resultat av hustruns otrohet och om hon var Ludvigs dotter, skulle hon stå före sitt kommande halvsyskon i tronföljden? Kungens underlåtenhet att ge besked i dessa frågor skulle leda till svåra förvecklingar de kommande åren. I förlängningen öppnade det vägen för de tvister som utmynnande i hundraårskriget mellan Frankrike och England.

Ludvig X, den trätgirige, dog natten mellan 4-5 juni 1316 på slottet i Vincennes. Han blev 26 år.[7]                [1] Denna text bygger till stor del på Maurice Druons romansvit ”den dömda ätten”, som jag skrivit om tidigare. Jag är medveten om riskerna med att använda romaner som grund för historiska texter. Jag kommer dock att koncentrera mig på uppgifter som antingen går att bekräfta på annat håll eller som rimligen måste vara korrekta. Sålunda kommer ingen att utpekas som skyldig till kungens död, vilket är fallet hos Druon.
[2] Inte mycket är känt om Ludvigs ungdom. Enligt Druon fick han i tonåren, någon gång i samband med giftermålet, en dotter med en tjänarinna i faderns palats. Denna dotter blev sedermera med påvlig sanktion abbedissa i ett kloster i utkanten av Paris. Att uppgiften om utnämningen står i noterna till Druon bok och inte i romanens huvudtext tyder, som jag ser det, på att den är korrekt.
[3] För enkelhetens skull används genomgående försvenskade namn på kungliga personer.
[4] Det är inte uteslutet att hon mördades enligt Ludvigs önskan https://sv.wikipedia.org/wiki/Margareta_av_Burgund_(fransk_drottnin
[5] Tvisten om arvsrätten till Artois spelar en mycket stor roll i Druons böcker. Det är möjligt att Robert på något sätt bidrog till avslöjandet av Margaretas och Blanches otrohet. Eftersom Blanche var dotter till Mahaut hade Robert goda skäl att vilja ställa henne/ och därmed modern i dålig dager. Den engelska drottningen måste rimligen haft hjälp av någon vid Frankrikes hov för att kunna framlägga graverande bevis på svägerskornas otrohet och Robert ligger nära till hands som medhjälpare. Att han och Isabella var goda vänner framgår av Isabella She- wolf of France, queen of England (2005), av Allison Weir. Om deras plan för att avslöja namnen på prinsessornas båda älskare verkligen var så listig som hos Druon är en annan fråga. Angående tvisten kring Artois, se https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_III_of_Artois.    
[6]II en not till en av Druons böcker nämns att vittnesmålet finns bevarat i sin helhet. Tyvärr ges inga detaljer om var.
.
[7] De delar av Druons romansvit som berör Ludvig X:s liv och tid har på svenska givits ut i samlingsvolymerna Tornet och elden och Kronan och arvet På försättsbladet till den första delen anges 1955 som utgivningsår, vilket verkar vara det år då boken först publicerades. Dessutom att boken getts ut i översättning på Norstedts förlag, utan årtalsangivelse. I Kronan och arvet anges dels när de olika delarna av boken först publicerades, dels att hela volymen getts ut på svenska på Norstedts 1964.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar