måndag 19 oktober 2020

Var tyrannens bror liberal missionär?

 


I dominikanernas klosterkyrka i Tarécuato, en stad i delstaten Michoacán i sydvästra Mexiko, ligger munken Jacobus de Dacia begravd.[1]  Vid mitten av 1500-talet verkade han som kristen missionär i Mexiko som då ingick i provinsen ”Nya Spanien”, vilken i sin tur förutom själva Mexiko omfattade Centralamerika och stora delar av dagens sydvästra USA. Denne munk är märklig på många sätt. Han var oerhört språkbegåvad och talade förutom tyska och danska, som tydligen var hans modersmål, spanska, hebreiska, arabiska plus flera av de dialekter som talades av lokalbefolkningen i de områden där han verkade. Hans åsikter var minst sagt kontroversiella för sin tid. I en skrift vars spanska titel bäst kan översättas med: ”Om de döpta indianernas önskan att undfå fler sakrament”, hävdade han rätten för omvända mexikaner och underförstått all urbefolkning som blivit kristna att låta prästviga sig. Att inte godkänna detta, menade han, vore snudd på kätteri. Naturligtvis väckte sådana teser ont blod bland mer ortodoxt kristna präster och myndigheter i trakten och normalt skulle dylika åsikter ha renderat förkunnaren uteslutning ur gemenskapen och kanske rentav kättarbålet, men den modige prästen fortsatte förätta sitt kall, som det tycks under beskydd av kejsar Karl V själv. Detta har fått till följd att Jacobus de Dacia än idag hyllas som försvarare av urbefolkningens rättigheter i sin forna provins. Man lär länge ha bevarat reliker efter honom, vilka senare skall ha gått förlorade och man sägs årligen fira hans födelsedag.[2]

Jakob föddes i Danmark omkring 1484. Han gick tidigt i kloster inom dominikanerorden och skall ha vistats i ett av deras konvent i Malmö till 1536, då han till följd av reformationen tvingades lämna landet. Efter en tids vistelse hos den katolske hertigen av Mecklenburg fortsatte Jakob till Spanien och sedan alltså vidare till kolonierna i Nya världen. Han dog på sin post i Mexiko 1566. Men vem var han?

Enligt en omhuldad teori var han son till den danske unionskungen Hans och hans hustru Kristina av Sachsen.[3]  Jakob skulle med andra ord vara bror till den i Sverige så hatade Kristian Tyrann och faktiskt med potentiellt anspråk på Sveriges tron sedan broderns familj avsatts. Ett bärande argument för detta är att han ibland kallade sig Jacobus Gottorpius, Jakob från Gottorp – den Oldenburgska kungaättens fäderneslott i Schleswig-Holstein.[4]  Både romanförfattare och historiker har hävdat tesen om Jakobs kungliga börd. Naturligtvis får man mothugg. Ett tungt motargument är att källorna från tiden inte omnämner någon prins med namnet Jakob i kung Hans´ familj, vilket verkar högst egendomligt om så vore fallet. Det förekom visserligen att yngre kungabarn gick i kyrkans tjänst under medeltiden men de brukade knappast utses till höga poster i nygrundade kolonier. Det går inte att avgöra när uppgiften om Jakobs ursprung först lanserades. Skeptikerna menar att munken själv kan ha hittat på detta för att göra sig bemärkt bland dominikanerna. Kung Hans var inte någon av tidens mer lysande monarker och det var tämligen riskfritt att påstå sig vara hans son utan att någon tog sig tid att kontrollera saken närmare.[5] Å andra sidan finns ju möjligheten att Jakob fötts utom äktenskapet. Liksom de flesta kungar mellan medeltid och renässans och även senare, hade kung Hans minst en älskarinna och relationen till Kristina av Sachsen var inte alltid den bästa. Det finns till och med indicier på att drottningen(för en gångs skull i tidigmodern tid), kan ha varit otrogen och att den senare Kristian Tyrann i själva verket var son till en påvlig ambassadör som gästat kungafamiljen hösten 1480.[6] Mot den bakgrunden är det fullt möjligt att kung Hans fått en utomäktenskaplig son, bekostat hans utbildning och i sinom tid låtit svartbröderna dölja sitt snedsprång.[7] Kvar står det faktum att Jacobus de Dacia var mycket lärd och språkbegåvad och dessutom tycks ha stått under Karl V:s beskydd.[8] Det var inte alla förunnat att studera på 1500-talet och inte många vågade framföra sådana teser som dominikanerbrodern i Taréquato. De måste ha skrivits av en begåvad och självmedveten man som visste sitt värde. Hursomhelst är tesen om Jakobs ursprung tillräckligt etablerad i våra dagar för att drottning Margarethe av Danmark under ett besök i Mexiko kring mitten av 00-talet skulle ta sig tid att besöka sin anfaders grav i dominikanernas kyrka.[9] Den som googlar på kung Hans av Danmark hittar Jakob upptagen bland hans söner, både på svenska och engelska Wikipedia. Var alltså ”Kristian Tyranns” bror missionär i Nya världen med åsikter långt före sin tid? Han tog sin hemlighet med sig i graven.                            [1]  Jakob från Dakien Beteckningen ”Dakien” är svårdefinierad. Den romerska provinsen Dakien(Dacia), omfattade ett område som täckte delar av dagens Östeuropa och Balkan, bland annat Rumänien, Moldavien och delar av Serbien och Ungern. Under medeltiden användes termen Dacia som beteckning för flera nutida länder i Östersjöområdet. Enligt Torgny Nordin omfattade dominikanernas ”Dacia” hela Skandinavien samt dagens Baltikum. Dessa områden betraktades av katolska kyrkan länge som i huvudsak hedniska och alltjämt i behov av kristen mission, vilket förmodligen är förklaringen till att den gamla romerska beteckningen för de svårkontrollerade stammarna i dagens Östeuropa användes i sammanhanget. Enligt andra uppgifter skulle det medeltida Dacia närmast syfta på Danmark, Torgny Nordin, ”Petrus de Dacia” i Medeltid, drömmen om ett enat Europa(2003),inläsare Hans Villius. Se även https://sv.wikipedia.org/wiki/Dakien.       

[2] Trots detta finns ingen exakt födelsedag angiven, vare sig på svenska eller engelska nätsidor. https://sv.wikipedia.org/wiki/Jakob_av_Dacia och https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_the_Dacian. 

[4] I sammanhanget kan noteras att den ovannämnde hertigen av Mecklenburg var aktiv motståndare till både Gustav Vasa och den gren av huset Oldenburg som övertagit den danska tronen sedan Kristian II avsatts. Om teorin om Jakobs kungliga härkomst är korrekt fanns det alltså flera skäl för honom att söka skydd hos hertigen https://sv.wikipedia.org/wiki/Albrekt_VII_av_Mecklenburg.

[5] Se Erik Petersson, Furste av Norden – Kristian Tyrann(2017), s. 62-63.

[6] Petersson, s. 68-70.

[7] ”Svartbröderna” är ett annat namn på dominikanerna. Franciskanerna kallades gråbröder.    

[8] Eftersom Kristian II var gift med en syster till kejsar Karl V var han Jakobs ingifte svåger.

[9] Margarethe II härstammar i själva verket från en yngre son till Kristian III. Genom denne räknar dagens danska kungafamilj sina anor tillbaka till Fredrik I, Jakobs förmodade farbror.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar