fredag 25 september 2020

Elisabet av Ryssland, del I - Vägen till makten.

 

När tsar Peter, snart känd som den store, kvällen efter slaget vid Poltava betraktade sin druckna men segerrika armé visste hans glädje inga gränser. Nu var han säker att få behålla de erövringar han gjort vid Östersjön. En av dem han genast underrättade om sin viktoria var den kvinna vid namn Katarina som varit hans ledsagerska de senaste åren. ”God dag lilla mor”, utropade han i sitt brev och gav henne därmed i praktiken rang av drottning.[1] ”Jag kan meddela er att Gud i sin godhet i dag låtit oss hemföra en makalös seger. …Jag har velat meddela er denna nyhet själv. Vad lyckönskningar beträffar så kom hit i egen person. Piter”. Det blev emellertid tsaren som sökte upp sin älskling. Så snart svenskarnas kapitulation och allt som hörde till den var avklarat reste han till Kiev där hon väntade på honom. Förutom alla de ömhetsbetygelser segraren vid Poltava säkert fick njuta mötte honom också en glad överraskning. Katarina var gravid! Det var visserligen inte första gången paret väntade barn. De hade redan fått fyra, även om tre av dem sorgligt nog avlidit i späd ålder. Bara dottern Anna var i livet. Att så nära inpå Poltava få veta att han skulle bli far på nytt gjorde emellertid tsaren särskilt lycklig – Det kanske blev en son, en lämplig ersättare för den där veke Alexej som det visst aldrig blev karl av. I så fall vore det nog läge att göra Katarina till drottning, tänkte tsar Peter förnöjt. Riktigt så väl gick det dock inte. I slutet av december 1709, några dagar efter triumfmarschen med de svenska krigsfångarna i Moskva, födde Katarina en välskapt dotter som fick namnet Jelizaveta – Elisabet.[2] Eftersom det bara blivit en flicka fick giftermålet och kröningen av Katarina anstå tills vidare.[3] Om födelsen av en flicka i förstone vållade tsaren besvikelse kom han snart över det och utkorade dottern till sin favorit i familjen. Som ofta hos denne känslosamme och brutale envåldshärskare tog sig favoritskapet uttryck som i våra ögon verkar makabra eller rentav osmakliga. Vid 7 års ålder blev prinsessan avmålad ”efter naturen” av en fransk målare, så att fadern kunde njuta anblicken av hennes vackra kropp då han vaknade på morgnarna.[4] Exakt hur mycket som lades på hennes utbildning är osäkert – hon var ju varken äldst eller av ”rätt” kön. Säkert är i alla fall att Elisabet uppfostrades i den nya västerländska anda som hennes far infört vid hovet och i förvaltningen. Framför allt fick hon lära sig franska och fransk kultur av lärare från kontinenten.[5] Båda föräldrarna tycks ha varit angelägna att bilda allians med Frankrike genom dottern. Då Elisabet uppnått tonåren fördes seriösa förhandlingar att få henne bortgift med en fransk furste, först hertigen av Chartres, son till förmyndareregenten hertig Filip och sedan med unge kung Ludvig XV själv. Alla giftermålsplaner gick emellertid i stöpet. Antingen drog sig motparten ur spelet eller så dog brudgummen just som giftermålet skulle stånda. Då Elisabet var 18 år gammal var både hennes far och mor döda. De närmaste 14 åren skulle bli turbulenta och svåra för den unga prinsessan.

Likt många despoter hade Peter den store lyckats med konststycket att vid sin död trassla till successionen på ett närmast oöverskådligt sätt. Någon regelrätt tronföljdsordning fanns inte i Ryssland. Normalt brukade äldste sonen överta tronen efter sin fader. En särskild församling bestående av präster, högadel och rikets främsta ämbetsmän(Zemskii sobor), kunde kallas in för att bekräfta arvsrätten, särskilt om flera potentiella kandidater fanns inom synhåll. Så hade skett vid tsar Aleksejs död 1676 och vid hans äldste sons död sex år senare. Under Peters regering hade allt kastats över ända. Tsaren hade uteslutit sin son i första äktenskapet ur tronföljden och därefter som ytterligare säkerhetsåtgärd i stort sett egenhändigt piskat ihjäl honom. Några år senare hade han fastställt att tsaren i fortsättningen ägde rätt att på eget bevåg utse sin arvinge och krönt sitt verk med att avlida utan att ha fullföljt denna sin uppgift.[6] Sedan hans hustru regerat i två år fanns vid hennes död år 1727 ingen manlig arvinge från deras äktenskap i livet. Närmaste kandidat på svärdssidan var Peters sonson och namne från första äktenskapet, son till den suspenderade tronföljaren och bara tolv år gammal. Av de två döttrarna var 19åriga Anna gift med hertig Karl Fredrik av Holstein-Gottprp, en systerson till Karl XII och 18-åriga Elisabet som sagt ännu ogift. Ett alternativ var att vända sig till någon av Ivan V:s tre döttrar, av vilka de två äldsta hade gift sig med utländska hertigar och den yngsta med en rysk adelsman.[7] Den mest handlingskraftiga ansågs vara Anna, sedan många åt änkehertiginna av Kurland. Med andra ord vilade den ryska tronföljden på allt annat en fast grund då prinsessan Elisabets mor avled. Tronen övergick nu till Peter den stores sonson, vars uppfostran grovt försummats och som trots sin unga ålder redan var begiven på sprit. Såväl ungdom som ointresse gjorde Peter II oförmögen att regera och de närmaste åren låg makten i händerna på ett flertal potentater och klaner, mera intresserade av att förgöra varandra än att främja landets intresse. Också Elisabet och hennes syster Anna Petrovna deltog till en början i spelet. Men slutligen kom de båda i onåd och förvisades från hovet. Anna reste till makens residens i Kiel, där hon inom kort avled strax efter sin sons födelse och Elisabet tvingades flytta till ett av sina gods på landet. Den unge tsaren dog i början av 1730, knappt 15 år gammal. Högadeln, som trodde sig lättare kunna styra en kvinna som närmast var att se som baltiska eller tyska än en dotter till Peter den store, utsåg på eget bevåg änkehertiginnan av Kurland, Anna Ivanovna, till rysk kejsarinna. Elisabets anspråk avfärdades brutalt med att hon var en ”bastard”.[8]  Det visade sig snart att man begått ett misstag. Anna var minst lika självsvåldig som någonsin tsar Peter. Tyvärr yttrade sig hennes dådkraft mera i groteska nöjen och njutningar än i att föra en kreativ politik. Makten låg hos hennes gunstlingar med kurländaren Ernst von Búhren i spetsen. Oenighet inåt och en misslyckad utrikespolitik gjorde att Ryssland under 1730-talet gick in i en svaghetsperiod, vilket inte minst i Sverige uppfattades som ett tillfälle för revansch. Anna var självfallet mest intresserad av att gynna sin egen släkt och utsåg redan i början av sin regering en ung systerdotter till tronföljerska. Elisabets ställning var i det läget både maktlös och potentiellt farlig. Då hon visade sig vid någon officiell ceremoni var det å andra sidan ingen tvekan om vem som ”stal showen” med sin stolta hållning, imponerande längd och blåa ögon. Elisabet blev allt populärare inom oppositionen.

 År 1739 hade Anna Ivanovna gift bort sin systerdotter med Anton Ulrich av Braunschweig. Den knappt 20-åriga flickan var måttligt intresserad men som alltid i dynastiska sammanhang betydde känslorna föga. Det viktigaste för kejsarinnan var att dynastin fördes vidare inom hennes gren av huset Romanov. I augusti 1740 fick paret sonen Ivan. I oktober samma år avled kejsarinnan och sedan den dödas gunstling Búhren störtats utropades spädbarnet till tsar Ivan VI under föräldrarnas förmynderskap. Den nya regenten framstår som blyg och osäker och i grunden säkert ointresserad av politik. Enligt ryktet var hon bisexuell med kända favoriter av båda könen.[9] Makten låg nu i händerna på ett antal ämbetsmän och militärer av tysk härkomst, av vilka flera tjänstgjort vid ryska hovet sedan Peter den stores dagar. De viktigaste var ”utrikesministern” Ostermann och fältmarskalken Burkhard von Münnich.[10] Både inom landet och utomlands fanns krafter som önskade en förändring. Den franske ambassadören i Petersburg, som visste att prinsessan alltid känt en dragning till hans land och hennes läkare, själv tysk men av fransk härkomst, försökte få Elisabet att göra statskupp. Även Sverige var inblandat i planerna. Den svenske ambassadören mottog pengar hemifrån att fördela ”efter omständigheterna”, dvs. till den sidan som verkade ta hem spelet. De i Sverige styrande Hattarna tog också kontakt med Elisabet angående möjligheten att, i utbyte mot att man från svensk sida gick i krig mot Ivan VI:s förmyndare, få tillbaka de områden Sverige förlorat under Karl XII sedan prinsessan väl bestigit sin faders tron.[11] Bland de ryska gardesregementena fanns många soldater som betraktade Peter den stores älsklingsdotter som sin rättmätige härskare. Den enda som tvekade var, förstårligt nog, Elisabet själv. Var det rätt att göra revolution och själv ta makten? Hon hade bittert fått erfara att, för att citera Gustav Vasa, ”det bär mer galla än honung” att vara rysk kejsarinna och hon hade inte på något sätt förberetts för sin kommande stora roll. Vid ett tillfälle tog förmyndarregenten, som börjat misstänka ugglor i mossen, Elisabet i enrum och konfronterade henne med påståendet att hon konspirerade mot staten. Den överrumplade prinsessan bedyrade gråtande sin oskuld och mötet slutade med att de båda kvinnorna snyftande föll i varandras armar, svärande evig vänskap. Kanske var det inte ren teater från Elisabets sida. Varken hon själv eller förmyndarregenten hade valt sitt öde. Deras fiendskap var snarare frukten av andras intriger och av ren slump än baserad på personliga antipatier. Kanske kände de båda i denna stund en samhörighet inför det grymma politiska spel där sist och slutligen båda var att se som offer. Men varken omgivningens ambitioner eller personlig ärelystnad gav längre någon möjlighet till reträtt. Natten till 25 november 1741 var allt klart för handling. Efter att ha bett till Gud och ikonerna om beskydd för sitt företag begav sig Elisabet i sällskap med sina närmaste anhängare till Preobtrazjenskigardets kasern, elitregementet som hennes far en gång grundat:

-          Vet ni vems dotter jag är”, sporde Elisabet.

-          Ja, Moder, genmälde soldaterna.

Sedan de församlade svurit henne sin trohetsed vid Korset utropade tronpretendenten: ”Låt oss gå och göra vårt fosterland lyckligt”! Därmed satte sig tåget, som bestod av cirka 300 gardister, i rörelse mot Vinterpalatset. Elisabet åkte släde men lät sig bäras sista biten för att undvika onödigt buller.

Vid framkomsten till palatset gjordes några lama försök att hejda inkräktarna men deras vapen och inte minst Elisabets lugna attityd knäckte allt motstånd. Snart hade man nått fram till regentförmyndarens sovrum, där också Anton Ulrich av Braunschweig sov denna natt.

”Det är tid att gå upp nu, kusin”, konstaterade Elisabet lugnt.[12]  

Efter några lama protester fördes paret bort. Nästa morgon visade sig Elisabet i Petersburg med lille Ivan VI i sina armar, som om det varit hennes avsikt att adoptera honom. I själva verket var både hans och hans familjs tid i frihet över. På en enda natt och nästan utan motstånd, enbart med hjälp av sina trogna gardister, hade Peter den stores yngsta dotter gjort sig till alla ryssars självhärskare. Några veckor senare fyllde hon 32 år. Hennes regering skulle vara i tjugo år.[13]      

 

 

                          

     [1] Ryska tsaritsor betecknades som ”lilla mor”, på samma sätt som tsaren var ”lillefar”.

[2] För enkelhets skull används här genomgående den svenska namnformen. Eventuella dateringar görs dock efter den julianska kalendern, som gällde i Ryssland fram till oktoberrevolutionen och för övrigt också gällde i Sverige under en stor del av kejsarinnan Elisabets liv. Den julianska kalendern låg på 1700-talet elva dagar efter den gregorianska.  

[3] Det råder viss osäkerhet om när paret vigdes. Det är till och med möjligt att det skedde två gånger och att en första inofficiell ceremoni ägde rum redan 1707. Någon gång 1711-12 ägde en mer officiell vigsel rum och på våren 1724 kröntes Katarina till drottning, vilket i stort sett var unikt i dåtida Ryssland. Efter Peters död övertog hon tronen som Katarina I. 

[4] Att Elisabet verkligen var vacker verkar säkert. Hennes ”fosterdotter” Katarina den stora, som ju inte hade anledning till överdrifter i efterhand, skrev i sina minnen att ”det var omöjligt att inte bländas av hennes skönhet första gången man såg henne”.

[5] Med detta menas inte nödvändigtvis att dessa lärare skulle ha kallats från Frankrike i uttryckligt syfte att undervisa tsarbarnen. Lika troligt och kanske mer sannolikt är att det rört sig om personer som redan vistats nära hovet och som Peter kallat in i brist på mer kvalificerade läromästare.

[6] På dödsbädden begärde Peter fram papper och penna och tecknade med darrig hand: ”Ge allt åt…” Där föll pennan ur hans hand och han förmådde inte fortsätta eller artikulera sin vilja.

[7] Ivan V var halvbror till Peter den store men på grund av handikapp ur stånd att ensam regera Ryssland. De båda bröderna hade på papperet varit samregenter, först under sin syster Sofias förmynderskap sedan med Peter som de facto ensam regent. Trots sitt handikapp var Ivan gift två gånger, dock utan att få någon son. Han avled 1696.

[8] Som redan berörts ovan var Anna Ivanovna Elisabets kusin eftersom deras fäder var halvbröder. Denna Anna hade i tjugo år levt som änka i Kurland, en del av dagens Lettland. Att Elisabets äldre syster också hette Anna är ytterligare ett exempel på furstars ovana att ge sina barn samma eller likartade namn. Med Anna Ivanovnas makttillträde inleddes en period på 66 år då, så när som på ett halvår 1761-62, fyra kvinnor styrde Ryssland i egenskap av härskare eller förmyndare. Detta ”rekord” i kvinnostyre tangerades inte förrän 1980, då Beatrix av Nederländerna blev sitt lands fjärde kvinnliga regent i följd.    

[9] Ivan VI:s mor går i historien under namnet Anna Leopoldovna. Hon var född i Mecklenburg men barnbarn till Peter den stores halvbror Ivan V.

[11] ”Hattarnas krig” mot Ryssland 1741-43 har med rätta kritiserats för ledningens inkompetens och de lidanden som följde. Ändå är det med tanke på läget i Ryssland vid denna tid förstårligt att en generation som inte själv upplevt stora nordiska kriget på sommaren 1741 ansåg ögonblicket för revansch vara inne.

[12] Orden återges olika av olika sekundärkällor.

[13] Denna text bygger huvudsakligen på Henri Troyat, Fantastiska furstinnor(svensk översättning 1999), och samme författares Peter den store(svensk översättning i nyutgåva 1993), huvudsakligen kapitlet ”Från Narva till Poltava”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar