tisdag 6 juni 2017

6 juni, ett ovanligt historiskt datum.


Att 6 juni är nationaldag vet väl de flesta svenskar. Varför det blivit så är en annan fråga. Under första världskriget blev 6 juni Svenska flaggans dag och bortåt 70 år senare upphöjdes dagen till nationaldag. Men varför just 6 juni? Det roliga är att man kan välja vilket svar man själv vill på den frågan. 6 juni är nämligen en ovanligt historisk dag i Sverige. De som först kom upp med idén om en svensk flaggdag associerade förmodligen i första hand till valet av Gustav Vasa till svensk kung 6 juni 1523, det som innebar slutet på Kalmarunionen och grundläggandet av det moderna Sverige. Som Lars Olof Larson påpekar i den senaste större biografin över kungen var det å andra sidan ganska få, förmodligen ingen, av dåtidens svenska ledarskikt som insåg att de grundat något av en ny stat och dessutom en ny kungadynasti genom att välja denne unge och politiskt oprövade man till härskare.[1] Om någon hade förutsagt att han skulle komma att regera i nära 40 år och under den tiden krossa kyrkans ekonomiska makt, ta de första stegen mot att införa en ny statsreligion, göra Sverige oberoende i förhållande till Hansan samt avrätta ett stort antal bråkiga bönder och självständiga bergsmän som vågade protestera mot hans politik, hade de nog tagit sig en extra funderare på om valet verkligen varit det rätta.

Det andra skälet att fira nationaldag 6 juni är att 1809-års regeringsform skrevs under den dagen. För att undvika den koncentration som under det senaste seklet inneburit att makten legat antingen hos kungen eller ständerna byggde den nya regeringsformen på en maktdelningsprincip mellan konung, ständer och högsta domstol. Det var kungen som utövade den verkställande makten medan den lagstiftande var delad mellan konung och ständer. Ständerna instiftade skatter medan kungen tog hand om frågor som berörde myndigheternas verksamhet och mer kortsiktig ekonomisk politik. Den dömande makten låg hos högsta domstolen, vars medlemmar utsågs av kungen.[2]  Den avsatte Gustav IV Adolf som vid denna tid fortfarande bodde i Sverige lär, enligt vad Mats Wickman skriver i sin biografi över kungen från 2016, ha reflekterat över det faktum att den nya regeringsformen signerades av den nye kungen just 6 juni.[3] Kanske de nya makthavarna gjorde samma reflektion och tog detta som ett gott omen för sitt verk.

Dessa två tilldragelser är vad som brukar anges som skäl att högtidlighålla 6 juni i Sverige och med tanke på att båda markerade stora förändringar kan det anses berättigat. Vad de flesta nog inte tänker på eller känner till är att ännu en händelse kan förknippas med 6 juni i svensk historia. Detta datum år 1654 abdikerade drottning Kristina från tronen vid en högtidlig ceremoni i Uppsala. Denna händelse väckte förmodligen mer allmänt uppseende då den ägde rum än vad som var fallet både 1523 och 1809. Ingen kunde ju veta hur länge den okände adelsmannen Gustav Erikson skulle sitta på tronen eller om inte den nya regeringsformen skulle vräkas över ända i en motrevolution. Vid dessa båda tillfällen var Sverige dessutom en obetydlig bricka i stormakternas spel. Vad som skedde där var i det långa loppet inte av så stor vikt för tyskromerska riket eller(1809), Frankrikes kejsare och engelska regeringen. 1654 var situationen en helt annan. Inte nog med att en ung, energisk regent på eget initiativ och i fredstid abdikerade från sin tron och övergav sitt land. Det rörde sig dessutom om arvtagaren till en av tidens stora krigare, ”Lejonet från Norden”, som besegrat kejsarens armé och gjort sig till protestanternas obestridde ledare. Nu lämnade hans dotter sitt rike. Varför abdikerade hon, vad ville hon, vem var hon, frågade man sig både i Sverige och vid de övriga europeiska hoven. [4] Den som är särskilt nationalistiskt lagd kan mycket väl se abdikationen 1654 som en högtidsdag. Den markerar det definitiva slutet på striden mellan katolskt och lutherskt i Sverige efter reformationen och under Karolinertiden som nu följde var Sverige och svenskarna förmodligen mer enade kring en viss livsåskådning, ett visst politiskt system och en viss bestämd ledare än de någonsin varit senare eller kommer att vara i framtiden. Vad Gud och Konungen beslutade gällde och vad därutöver var var av ondo.[5]   Ytterligare ett skäl, säkert mera godtagbart i vår tid, att högtidlighålla 6 juni är att vår nuvarande regeringsform klubbades av riksdagen 6 juni 1973, även om den inte trädde ikraft förrän 1974. Datumet var säkerligen ingen slump.[6]  Vilken politisk åskådning man än har bör således alla svenskar kunna enas om att 6 juni är ett särskilt datum i vår historia.               

   [1]  Gustav Vasa, landsfader eller tyrann?, s. 73-75.
[2] Se https://sv.wikipedia.org/wiki/1809_%C3%A5rs_regeringsform.
[3] Då jag inte äger Wickmans bok och inte minns exakt var uppgiften står kan tyvärr ingen siduppgift lämnas.
[4] Vid tiden för abdikationen visste ingen, med några viktiga undantag att Kristina planerade att bli katolik
[5] Detta innebar naturligtvis inte att svenskarna ansåg sig tillhöra någon ”superras”, som nazisterna gjorde cirka tvåhundra år senare. Karl XII var tvärtom öppen för främmande kulturer  och värderingar, vilket han visade under sin långa vistelse i Turkiet.
[6] https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_nationaldag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar